សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1.003

None: dataset

Filter Results
 • ករណីវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោង ១១:៤៥នាទី ព្រឹក)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីករណី វីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលជាទិន្នន័យដកស្រង់ចេញពីព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែមួយគត់ស្តីអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជ...

 • ការទទួលបានអនាម័យ និងទឹកស្អាត

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនដែលទទួលបាន ទឹកស្អាត និងអនាម័យ តាមប្រភេទសេវាកម្ម។ ដោយផ្អែកលើ WHO/UNICEF JMP សម្រាប់ការទទួលបាន ទឹកសម្រាប់ទទួលទាន កម្រិតសេវាកម្មត្រូវបានច...

 • National Energy Grid of Myanmar

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីសេវាសាធារណៈស្តីពីសេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន ដែលមានតារាងជាប់ជាមួយនឹងតម្លៃសេវា, រយៈពេលធ្វើការ, សុពលភាព, និងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលផ្តល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ...

 • អត្រាមរណភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាម័យ និងទឹកដែលគ្មានសុវត្ថិភាព និងគ្មានកន្លែងសម្រាប់លាងដៃ

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកនូវព័ត៌មាននៃអត្រាមរណភាពក្នុងចំណោមប្រជាជន ១០០ ០០០នាក់នៃប្រជាជនកម្ពុជា ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមិនមានអនាម័យ និងទឹកដែលគ្មានសុវត្ថិភាព និងគ្មានកន្លែងសម្រាប់លាងដៃ។ ទ...

 • Saline Intrusion in the Southern Region, Vietnam

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Air Quality: Carbon Monoxide

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Forest Fires in Lower Mekong Countries

  This dataset indicates the forest fires occurred within April 2020, which is a hottest month of the year. It includes 5 countries such as Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and...

 • Myanmar Jade and Gems Mining Licences 2017-2018

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Myanmar Pearl Cultivation Licences 2017-2018

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • មរណភាពពាក់ព័ន្ធនៃការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅកម្ពុជា (១៩៩០ - ២០១៩)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីអត្រាមរណភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានតួរលេខមរណភាព អត្រាមរណភាពគិតជាភាគរយ និងអត្រាមរណភាពក្នុងប្រជាជនចំន...

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Vietnam

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Dataset on Air Quality in Vietnam in 2021

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Law table containing metadata options for law forms

  Dataset containing a series of CSV resources containing re-usable data exposed over the datastore api for the ODI law metadata forms.

 • Coronavirus (COVID-19) cases in Laos

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • COVID-19 development in Vietnam and 10 neighboring countries in Asia

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • តំបន់អភិរក្សជលផល

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីពត៌មាននៃកន្លែងអភិរក្សជលផល សហគមន៍នេសាទ និងដែនព្រៃលិចទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ឆ្នាំ២០១៩។ ទិន្នន័យនេះប្រើប្រព័ន្ធនិយាមការWGS 84 ទីតាំងទី៤៨។

 • Myanmar - Populated Settlements Data

  Data collected and organized as input to the geospatial least-cost planning for universal electricity access by 2030 as part of the the project funded by World Bank for Myanmar...

 • Vietnam Province ISO Codes

  Vietnam Province ISO Codes

 • Census 2014 - Hearing Disability Prod2

  Census 2014 data containing the Hearing Disability Age variables. This data is disagregated by female/male, urban/rural and both categories. It has indicators such as: Percent...

You can also access this registry using the API (see API Docs).