Skip to content

11.379 datasets found

Filter Results
 • ការអនុលោមតាមច្បាប់៖ កាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធចំពោះអង្គការ​ និងសមាគមនៅកម្ពុជា

  បទបង្ហាញស្លាយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO) ក្នុងការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធ។

 • ការអនុលោមតាមច្បាប់៖ ច្បាប់ស្តីពី​ សមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (LANGO)

  បទបង្ហាញស្លាយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO) ក្នុងការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីការអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (LANGO)។

 • ការពិន័យជាប្រាក់ ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តិល្មើសនិងច្បាប់ស្តីពីការងារ

  បទបង្ហាញស្លាយនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSO) ក្នុងការទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ការងារ និងធានាថាប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេស្របតាមច្បាប់ ឬពួកគេអាចន...

 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការលើកកម្ពស់នៃការយល់ដឹងអំពីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ

  អង្គការបន្ទាយស្រី បានបង្កើត និងរៀបចំបទបង្ហាញស្លាយនេះ សម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ មានប្រធានបទជាច្រើនរួមមាន ១.) គោលគំនិតទូទៅនៃយេនឌ័រ ២.) សមភាពយេនឌ័រ សម...

 • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់អ្នក?

  អ្នកឯកទេសផ្នែកទំនាក់ទំនង FHI 360 រៀបចំបទបង្ហាញស្លាយនេះសម្រាប់ក្រុមអ្នកទទួលបានជំនួយពីគម្រោងការពង្រឹងសង្គមស៊ីវិល (CSS) អំពីរបៀបសរសេររឿងរ៉ាវជោគជ័យ និងបង្ហាញពីសមិទ្ធិផលនៃគម្រោងរបស់ព...

 • ផែនការសមភាពយេនឌ័រ ពិការភាព និងការដាក់បញ្ចូលសង្គម (GEDSI) សម្រាប់គម្រោងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល (CSS)

  ផែនការ GEDSI នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាអាទិភាព GEDSI ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការងាររបស់ CSS ទាំងអស់ រួមទាំងវិសាលភាពការងាររបស់អ្នកទទួលជំនួយ (ទាំងការរចនា និងការអនុវត្ត) ដែលជំរុ...

 • ប្រទេសកម្ពុជា៖ ស្នើសុំដកជាបន្ទាន់នូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (LANGO)

  អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ និងអង្គការសមាជិកភាពចំនួន ៤០ អំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (LANGO) ជាបន្ទាន់។ ពួកគេអះអាង...

 • ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៨នៃច្បាប់ស្តីពី សវនកម្ម

  ច្បាប់នេះបានធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រាទី 18 នៃច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម (2000) ។

 • ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍

  ច្បាប់នេះមានគោលបំណងកំណត់ការដកហូតកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយកំណត់និយមន័យយន្តការនីតិវិធីនៃការដកហូតកម្មសិទ្ធិ​ និងផ្តល់សំណងសមស្របសម្រាប់ការសាងសង់​ ឬការស្តារឡើងវិញនូវ...

 • ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម

  គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និងសវនកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

 • ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ

  ច្បាប់នេះស្តីអំពីនីតិវិធីច្បាប់ស្តីពីការយកពន្ធនៅកម្ពុជា។ ច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មទៅជាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ (2003) ។

 • ការវិភាគផ្នែកច្បាប់នៃច្បាប់ព្រៃឈើ និងដីធ្លីនៅកម្ពុជា

  ចេញ​ពី​បុព្វកថា​៖ «​គោលដៅ​សំខាន់​នៃ​បេសកកម្ម​របស់ CFI នៅ​កម្ពុជា គឺ​គាំទ្រ​ដល់​ការ​ចូលរួម​របស់​សង្គម​ស៊ីវិល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ព្រៃឈើ។ សហគមន៍​ជនបទ​មាន​តួនាទី​ពិសេស​ជា​អ្នក​គ្រប...

 • គោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនផែនការសកម្មភាព ២០១៥

  គោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅឆ្នាំ២០១៣​។ គោលនយោបាយនេះបានដាក់ចេញនូវគោលបំណង គោលដៅ និងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនសម្រាប់អនុវត្ត។ ការកសាងផែនការសកម្...

 • Tech Salon 6: កម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់

  បទបង្ហាញនេះត្រូវបានរៀបរៀងសម្រាប់សិក្ខាសាលា Tech Salon ដែលរៀបចំឡើងដោយ KAWSANG ជាប្រចាំខែ ដើម្បីចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាជិកក្រុម CSO ជាសមាជិក CSS។ នៅ...

 • Tech Salon 5: កម្មវិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

  កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមហ៊ុន Kawsang បានរៀបចំ Tech Salon #5 ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល (ដែលទទួលជំនួយពីគម្រោង FHI-360-Civil Society Support) ដើម្បីចែករំលែក...

 • ផែនការ​គោល​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​គ្រប់គ្រង​អប់រំ ២០១៤-២០១៨

  ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ចាត់​ទុក​ថា ការ​វិនិយោគ​លើ​មូល​ធន​មនុស្ស​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏​មាន​សារៈសំខាន់​​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព។ ការ​អប់រំ​ដើរ​តួនាទី​យ៉...

 • ផែនការ​គោលបច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​សារគមនាគមន៍ ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ២០០៩-២០១៣

  ចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា (អយក) គឺ “កសាង និងអភិវឌ្ឍធនធាន មនុស្សប្រកបដោយគុណភាព និងគុណធម៌ប្រសើរ បំផុតលើគ្រប់ផ្នែក ដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្លាយ ជាសង្គមរីកច...

 • Tech Salon 4: ឧបករណ៍ប្រមូលទិន្នន័យ

  បទបង្ហាញនេះត្រូវបានរៀបរៀងសម្រាប់សិក្ខាសាលា Tech Salon ដែលរៀបចំឡើងដោយ KAWSANG ជាប្រចាំខែ ដើម្បីចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាជិកក្រុម CSO ជាសមាជិក CSS។ បទ...

 • Tech Salon 2: ពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិល

  បទបង្ហាញនេះត្រូវបានរៀបរៀងសម្រាប់សិក្ខាសាលា Tech Salon ដែលរៀបចំឡើងដោយ KAWSANG ជាប្រចាំខែ ដើម្បីចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាជិកក្រុម CSO ជាសមាជិក CSS។ នៅ...

 • Tech Salon 1: ពង្រឹងសុវត្ថិភាពលើឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង Telegram

  បទបង្ហាញនេះត្រូវបានរៀបរៀងសម្រាប់សិក្ខាសាលា Tech Salon ដែលរៀបចំឡើងដោយ KAWSANG ជាប្រចាំខែ ដើម្បីចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាជិកក្រុម CSO ជាសមាជិក CSS។ នៅ...

You can also access this registry using the API (see API Docs).