Skip to content

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះ មានបញ្ជីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ ២០១៤ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជីសម្បទាននេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនូវកិច្ចសន្យាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន ជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ ពីឆ្នាំ ២០១២ ដូចជាការកាត់ដី និងការផ្អាកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ដោយសារកង្វះព័ត៌មានជាសាធារណៈ សំណុំទិន្នន័យនេះ មិនមានបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការកាត់បន្ថយរយៈពេលកិច្ចសន្យា ដែលជាលទ្ធផលនៃដំណើរការវាយតម្លៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១៥ឡើយ។ ទិន្នន័យនេះនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈ ការប្រមូលចេញពីប្រភពផ្សេងៗដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន និងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។

ធនធានទិន្នន័យ (33)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម
 • សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងចំការ
 • ព្រៃឈើ និងរុក្ខាប្រមាញ់
 • ដី
 • ការកាន់កាប់ដីធ្លី និងការចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លី
ភាសា
 • ភាសា​អង់គ្លេស
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកំហិតលើការប្រើប្រាស់ឡើយ
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 3 មករា 2011
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 1 កញ្ញា 1996
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 5 កក្កដា 2014
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.48896997954711
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.60288682614694
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 10.473820078167844
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.704060108095415
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងភាពជាក់លាក់ឡើយ
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល មានសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ១៤ ករណីដែលមានព័ត៌មានផ្ទចំរ៉ូងចំរ៉ាស់គ្នា ទាក់ទងនឹងទំហំដី និងឈ្មោះក្រុមហ៊ុន។ ព័ត៌មានដែលផ្ទុយគ្នាទទួលបានពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ, អនុក្រឹត្យ, និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋានភិបាល ដែលធ្វើការលើប្រធានបទនេះ។ សូមមើល "ទំហំសម្បទានតាម" ជួរដើម្បីកំណត់ប្រភពព័ត៌មាន។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ៥ ករណីមានកាលបរិច្ឆេតផ្ទុយគ្នា បើតាមព័ត៌មានពីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ និងក្រុមហ៊ុន។ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ២ ករណីមានព័ត៌មានខុសគ្នាអំពីកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរ។ ព័ត៌មានដែលផ្ទុយគ្នាមានប្រភពពីក្រសួងកសិសកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច នងហិរញ្ញវត្ថុ, និងអនុគណៈកម្មាធិការវិនិយោគខេត្តកំពង់ធំ។
ការចប់សព្វគ្រប់ ផែនទីអន្តរកម្មនេះមានទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបច្ចុប្បន្នមានសម្រាប់អូឌីស៊ីនិងមិនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយទេ។ គម្រោងឬតំបន់ដែលមានព្រំដែនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈត្រូវបានគូសវាសជាពហុកោណ។ សម្រាប់តំបន់ដែលគ្មានព្រំដែនច្បាស់លាស់ត្រូវបានតំណាងជាចំណុចនៅលើផែនទី។ ចំណុចត្រូវបានដាក់នៅចំកណ្តាលនៃភូមិសាស្ត្រដែលបានស្គាល់ដូច្នេះវាមិនតំណាងឱ្យទីតាំងជាក់លាក់ទេ។ ទិដ្ឋភាពនៃការអភិវឌ្ឍកំពុងមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរហើយក៏មានការវិវឌ្ឍន៍បន្ថែមសម្រាប់ទិន្នន័យដែលមិនមានផងដែរ។ ខណៈពេលដែលអូឌីស៊ី ប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានាថាព័ត៌មានលំអិតនៅក្នុងផែនទីនេះមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចុប្បន្នភាព។ គម្រោងឬតំបន់មួយចំនួនដែលមាននៅលើផែនទីអាចត្រូវបានកែប្រែឬលុបចោលចាប់តាំងពីផែនទីត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយ។ លើសពីនេះទៅទៀតការអភិវឌ្ឍបន្ថែមអាចត្រូវបានអនុម័តដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅទីនេះ។ សម្គាល់ៈព័ត៌មានដែលមានជាសាធារណៈស្តីពីការកាត់ផ្ទៃដីពីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងផែនទីឬ spatial data ឡើយ។ ដូច្នេះអូឌីស៊ីមិនអាចបង្ហាញពីផ្ទៃដីដែលត្រូវកាត់ចេញជារូបរាងឡើយ។ ជាលទ្ធផលគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានមើលឃើញនៅលើផែនទីអន្តរកម្មតំណាងឱ្យទំហំដីដើមក្នុងកិច្ចសន្យា។
ជំហាននៃដំណើរ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពសាធារណៈជាច្រើនដូចជារដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន និងរបាយការណ៍ព័ត៌មាន។ ព័ត៌មានស្តីពីការវិនិយោគ និងគម្រោងពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានឆ្លងកាត់ការពិនិត្យ។ ផែនទីគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច - ប្រសិនបើមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យឬ ឯកសារ រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានស្កេន និងធ្វើ Georeference។ គម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានទិន្នន័យជាផែនទីដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគូសវាសដោយផ្អែកលើផែនទីសម្បទានរបស់លីកាដូ។ ទិន្នន័យក្នុងទ្រង់ទ្រាយ SQLITE ត្រូវបាននាំចេញទៅជា DB_TABLE និង WMS ដែលអាចទាញយកជាឯកសារ SHP, KML និង GEOJSON ។
Lineage ឯកសារយោងសម្រាប់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ទាញយកនៅលើទំព័រតារាងទិន្នន័យ“ គម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច” នៅលើគេហទំព័រអូឌីស៊ី។ ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីនៃប្រភពសំខាន់ៗដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការបង្កើតបញ្ជីគម្រោងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺ សៀវភៅរាជកិច្ចបានមកពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា, អនុក្រឹត្យ, ការបំលែងដីធ្លី ឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣ [ទាញយកនៅថ្ងៃទី ១១/០២/២០១៤] ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច 2011។ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ស្ថិតិក្រុមហ៊ុនសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ (MAFF) ឆ្នាំ2012។ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ កិច្ចសន្យាវិនិយោគរវាង MAFF និងក្រុមហ៊ុន ELC ឆ្នាំ ១៩៩៦-២០០៦ ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ការចុះឈ្មោះអាជីវកម្ម ឆ្នាំ ២០០៧។ សមាគមខ្មែរដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស (លីកាដូ) ។ The Great Cambodia Giveaway: Visualizing Land Concessions over Time.NGO Forum ។ Concession Bibliography/Compiled by the Land and Livelihoods programme of the NGO forum on Cambodia. 2014. ការិយាល័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ឆ្នាំ ២០១១ ។
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ, អ៊ីម៉ែល៖ elc@maff.gov.kh វេបសាយ៖ http://www.elc.maff.gov.kh, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២០០ មហាវិថីនរោត្តម, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការម៉ន, ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, អ៊ីម៉ែល៖ ​moccab@moc.gov.kh, វេបសាយ៖ http://www.moc.gov.kh, មហាវិថីសហព័ន្ធរ៉ូស្សី, ភូមិទឹកថ្លា, សង្កាត់ទឹកថ្លា, ខណ្ឌសែនសុខ, ភ្នំពេញ, ខុតកាល័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី, វេបសាយ៖ http://www.pressocm.gov.kh, អ៊ីម៉ែល៖ info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com, អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៣៨ មហាវិថីសហព័ន្ធរ៉ូស្សី (១១០), ភ្នំពេញ, ១២២៥២, អង្គការលីកាដូ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@licadho-cambodia.org, វេបសាយ៖ https://www.licadho-cambodia.org/ អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ១៦ ផ្លូវ ៩៩, បឹងត្របែក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា, វេទិកានៃអង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ស្តី​​ពី​កម្ពុជា, អ៊ីម៉ែល៖ ngoforum@ngoforum.org.kh, វេបសាយ៖ http://www.ngoforum.org.kh/ , អាសយដ្ឋាន៖ ៩-១១ ផ្លូវ ៤៧៦, ទួលទំពូង១, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា. P.O. Box 2295 Phnom Penh 3
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ Metadata last updated on 2017-11-15. For inquiries contact: Open Development Cambodia contact@opendevcam.net http://www.opendevcam.net 43 St 208, Phnom Penh, Cambodia.
លក្ខណៈសម្បត្តិ shape_id / ODC Shape identification number, map_id / ODC Map, co_link / ODC Code Link, developer / ODC Developer, adjustment_classification / ODC Adjustment classification, dev_nationality / ODC Developer nationality, dev_address / ODC Developer address, intended_purpose / ODC Intended purpose, inv_intention / ODC Investment intention, contract_duration_years / ODC Original contract duration (year), original_size_hectare / ODC Original contract size (hectare), size_reference / ODC Concession size reported by contracting_authority / ODC Contracting authority, director / ODC Director, director_nationality / ODC Director nationality, contract_date / ODC Contract date, sub-decree_granting_date / ODC Date of sub-decree grating concession, province / ODC Province, district / ODC District, commune / ODC Commune municipality / ODC Municipality, land_conv / ODC Land converted from, legal_documents / ODC Legal documentation, land_utilization_plan / ODC Land utilization plan, eia_status / ODC IEIA/EIA status, geometry_type / ODC Type of map, data_classification / ODC Data classification, reference / ODC Reference ###Notes * Data classification / ODC Government Data Complete: Information obtained from official Government sources, with official legal documentation, in four fields: a. Company name; b. Location; c. Shape file; d. Purpose (crop, ore, etc.) * Data classification / ODC Government Data Partial: Information obtained from official Government sources, with official legal documentation, but missing one or more of the following identification fields: a. Company name; b. Location; c. Shape file; d. Purpose (crop, ore, etc.) * Data classification / ODC Secondary Data: Information obtained from the concessionaire (company/entity) or from government source(s) without legal documentation. * Data classification / ODC Other Data: Information obtained from any other source in public domain (including documentation from .photographs, etc.) * Amendment classification / ODC No evidence of adjustments: ODC is not aware of any adjustments to the concession since it was first granted. * Amendment classification / ODC Downsized: The concession has been subjected to additional reductions in size and has not been cancelled previously * Amendment classification / ODC Revoked: The concession has been cancelled by the Royal Government of Cambodia with or without a history of reductions in size. * Amendment classification / ODC Downsized after revocation: The concession has been subjected to reduction(s) in size although it had been cancelled previously.
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
សិទ្ធិ No
កំណែ 1.0
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង វិច្ឆិកា 13, 2015, 18:46 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ វិច្ឆិកា 22, 2021, 10:10 (UTC)