Skip to content

គម្រោងវិនិយោគបរទេសធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យគម្រោងវិនិយោគបរទេសធំៗត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជាក់ស្តែងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងលំហូរនៃគម្រោង​វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដោយបង្ហាញ និងស្វែងយល់ដឹងពីគម្រោង​វិនិយោគបរទេសសំខាន់ៗ ដើមទុនវិនិយោគ និងព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងវិនិយោគ។ ទីតាំងក្នុងការវិនិយោគបរទេសធំៗនៅកម្ពុជានៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានកំណត់តាមគម្រោងអភិវឌ្ឍ ភូមិ ឃុំ ឬខេត្ត។ ការប្រមូលទិន្នន័យត្រូវបានបែងចែកជាបីចំណាត់ថ្នាក់៖ ១. ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាល៖ ទិន្នន័យប្រមូលបានពីប្រភពផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាល ជាមួយនឹងឯកសារផ្លូវច្បាប់ជាផ្លូវការ។ ២. ទិន្នន័យបន្ទាប់បន្សំ៖ ទិន្នន័យដែលទទួលបានពី (ក្រុមហ៊ុន/អង្គភាព/EIA) ឬពីប្រភពរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានឯកសារជាផ្លូវការ។ ៣. ទិន្នន័យផ្សេងទៀត៖ ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ (រួមទាំងឯកសារពីសារព័ត៌មាន រូបភាព ជាដើម)។

ធនធានទិន្នន័យ (7)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - គម្រោងវិនិយោគបរទេសធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • Agro-industrial production
 • Domestic investors
 • Economy and commerce
 • Extractive industries
 • Foreign investors
 • Forest industry
 • Investment
 • Major companies and projects
ភាសា
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​ អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូច​ ប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​
កាលបរិច្ឆេទយោងនៃសំណុំទិន្នន័យ 4 វិច្ឆិកា 2021
ចន្លោះកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 4 វិច្ឆិកា 2021
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ព្រំកូអរដោនេខាងលិច 102.57548388195839
ព្រំកូអរដោនេខាងកើត 107.57628373662962
ព្រំកូអរដោនេខាងត្បូង 9.620168695594206
ព្រំកូអរដោនេខាងជើង 14.620968550265445
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ ទីតាំងក្នុងការវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជា ត្រូវបានកំណត់ដោយភូមិ ឬឃុំ ឬទីតាំងខេត្ត ពីបណ្ណសារ ឬឯកសារយោងស្រាវជ្រាវនានា។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល ព័ត៌មានលម្អិត និងព័ត៌មានចម្រុះនៃសំណុំទិន្នន័យ បានមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា រួមមានសំណុំទិន្នន័យរបស់ ODC។ ការប្រមូលព័ត៌មានភាគច្រើន នៃប្រភពត្រូវបានទាញចេញពីព័ត៌មាន គេហទំព័របើកទូលាយជាសាធារណៈ និងសំណុំទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ក្នុងបរិបទស្តីពីប្រភពមានភាពជាក់លាក់ និងសុក្រឹតភាព សំណុំទិន្នន័យ ត្រូវបានកំណត់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់វាអាស្រ័យលើប្រភពភស្តុតាងដែលបានបរិយាយ ។
ការចប់សព្វគ្រប់ កម្រិតនៃភាពពេញលេញនៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យគឺជាចំណុចសំខាន់ចម្បងនៅក្នុងក្រមបញ្ជីដែលពណ៌នាអំពីព័ត៌មានមូលដ្ឋាននៃបរិបទការវិនិយោគ។ ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនៃសំណុំទិន្នន័យនេះ នឹងគិតគូរពីការប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យបន្ថែមលើទិន្នន័យមានស្រាប់ជាប្រភេទ spatial និង non-spatial data ដែលត្រូវបាន បន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងប្រមូលផ្តុំ។ វិសោធនកម្មសំណុំទិន្នន័យអាចអនុវត្តទៅបាននាពេលដែលព័ត៌មានចេញផ្សាយ និងត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ។
ជំហាននៃដំណើរ សំណុំទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូល និងចងក្រងដោយក្រុមរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) ពីប្រភពផ្សេងៗ មានដូចជា គេហទំព័រ និងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ព័ត៌មាន និងសំណុំទិន្នន័យជាតិ/អន្តរជាតិ។ ការប្រមូលទិន្នន័យពីប្រភពនីមួយៗ មានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា បន្ទាប់មកបំប្លែងទៅជាឯកសារ Google។ ជំហ៊ានបន្ទាប់ ទិន្នន័យនឹងបង្ហាញក្នុងទម្រង់ទាញយក ដែលមានដូចជា CSV និង SQLite នៅក្នុងវេបសាយរបស់ (អូឌីស៊ី)។
Lineage ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC); សៀវភៅរាជកិច្ច; សារព័ត៌មាន; ក្រុមហ៊ុន OpenCorporates; របាយការណ៍ដែលមាននៅក្នុង domain ជាសាធារណៈ។-ល-។
ភាគីទទួលខុសត្រូវ ព័ត៏មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ បុគ្គល ឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសំណុំទិន្នន័យទៅកាន់អាស័យស្ថានដូនតទៅនេះ៖ - ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អាសយដ្ឋាន: វិមានរដ្ឋាភិបាល, វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ, វត្តភ្នំ, ក្រុង ភ្នំពេញ, ប្រទេស កម្ពុជា គេហទំព័រ: www.cambodiainvestment.gov.kh - Virtus Media Pte., Ltd. (Khmer Times) អាសយដ្ឋាន: ដីឡូតិ៍លេខ១៣៨១ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គេហទំព័រ: https://www.khmertimeskh.com - ក្រុមហ៊ុន OpenCorporates អាស័យដ្ឋាន៖ ទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រុងឡុងដ៍ ចក្រភពអង់គ្លេស គេហទំព័រ៖ http://opencorporates.com/
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ទិន្នន័យ​មេ​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២២។​ សម្រាប់​សំណួរ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ អង្គការ​ទិន្ន​ន័​យំ​អ​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​។​ ​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​:​ contact@opendevcam.net,​ គេហទំព័រ​:http://www.opendevcam.net​ ,​ អាសយដ្ឋាន​:​ ផ្ទះ​លេខ​ ២៣​បេ ផ្លូវ​៦០៦​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ប្រទេស​កម្ពុជា​។​
លក្ខណៈសម្បត្តិ fid: លេខសម្គាល់ m_id: លេខផែនទី link_p: តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មាន sector: វិស័យ dev_pro: គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ pro_note: គម្រោង (កំណត់ត្រា) pro_name: ឈ្មោះគម្រោង pro_dev: អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង (ទីភ្នាក់ងារ/ក្រុមហ៊ុន) cap_inv_m: ទុនវិនិយោគ គិតជាលានដុល្លា cap_inv: ទុនវិនិយោគ គិតដុល្លា nat_pro: ប្រទេសអភិវឌ្ឍគម្រោង job_creat: ឪកាសការងារ year: គម្រោងចាប់ផ្តើម (ឆ្នាំ) land_a: ផ្ទៃដីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ (គិតជា ហិកតា) dir_name: ឈ្មោះនាយកក្រុមហ៊ុន nat: សញ្ជាតិប្រធានក្រុមហ៊ុន eia_l: តំណរភ្ជាប់ទៅកាន់​ EIA com_type: ប្រភេទក្រុមហ៊ុន r_cdc: លេខចុះលិខិត CDC sub_n: លេខអនុក្រឹត្យ sub_d: កាលបរិច្ឆេទចុះក្នុងលេខអនុក្រឹត្យ village: ភូមិ commune: ឃុំ district: ស្រុក pro_loc: ទីតាំងគម្រោង data_c: ចំណាត់ថ្នាក់ទិន្នន័យ reference: ឯកសារយោង language: ភាសារ note_co: ទីតាំងនិយាមកា
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង វិច្ឆិកា 4, 2021, 05:04 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មិថុនា 15, 2023, 08:57 (UTC)