Skip to content

ការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយលើទស្សនៈយេនឌ័រ របាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ករណីសិក្សារបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្តីពីការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយលើទស្សនៈយេនឌ័រ គឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយក្នុងកំរិតអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីស្ត្រី ក្រោមការគាំទ្រពីការិយាល័យ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងការវាយតម្លៃគោលនយោបាយ (DGPOLDE) នៃក្រសួងការបរទេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (MAEG) ស្ថិតក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ។ ការសិក្សាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងចំនួន ៦ប្រទេស រួមមាន ប្រទេស ហ្គោដតេម៉ាឡា ប៉េរូ វៀតណាម ម៉ារ៉ូកូ ម៉ូហ្សាមប៊ិក និងកម្ពុជា។ ចំណែកការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអង្គការ អាក់ស្សិនអេដកម្ពុជា នៅខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១ ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២។ គោលបំណងទូទៅនៃគម្រោងនេះ គឺកំណត់ និងលើកកម្ពស់វិធានការសំខាន់ៗ និងច្រកចូលដើម្បីពង្រឹងសមភាពយេនឌ័រ និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចទៅអោយស្ត្រី នៅក្នុងដំណើរការនៃប្រសិទ្ធភាពជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍន៍។ ការសិក្សានេះក៏មានគោលបំណង ក្នុងការវាយតម្លៃពីតួនាទីរបស់សង្គមស៊ីវិល (ដូចជា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល តំណាងរាស្ត្រ សកលវិទ្យាល័យ និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ) ក្នុងការតាមដានពីលទ្ធផលនៃសមភាពយេនឌ័រ និងតម្រូវការនៃគណនេយ្យភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយលើទស្សនៈយេនឌ័រ របាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • Aid and development
  • Civil society
  • Gender
  • Women in development
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

អង្គការអាក់សិនអេតកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ៣៣ ផ្លូវលេខ ៧១ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទ៖ +855 23 211 462 គេហទំព័រ៖ www.actionaid.org/cambodia

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) អង្គការអាក់សិនអេតកម្ពុជា
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ កម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ អង្គអាក់សិនអេតកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2012
កំណត់សំគាល់ទូទៅង

តំណទៅកាន់ប្រភពធនធានដើម៖ https://trainingcentre.unwomen.org/instraw-library/2012-I-AID-KHM.pdf

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Gender_Perspective_Final_Country_Report_CAMBODIA__00.03.2012.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Gender perspective
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 14, 2015, 22:18 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មីនា 27, 2023, 04:43 (UTC)