Skip to content

31 library_records found

ប្រធានបទ: Women in development

Filter Results
 • នារីរតនៈទី៦៖ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រនិងការបង្កើតភាពអង់អាចដល់ស្រ្តីនិងក្មេងស្រី

  នារីរតនៈទី៦ ផ្តោតលើការជំរុញការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រទៅក្នុងគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍នៅគ្រប់វិស័យ និងគ្រប់កម្រិត ដោយប្រើប្រាស់អភិក្រមបរិវត្តកម្មយេនឌ័រ និងមានកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័...

 • Indigenous Women Leaders in Water Governance in the Mekong: Profile Book

  The Indigenous Women Leaders in Water Governance Profile Book collates the life journey of thirteen Indigenous Women from Cambodia and Thailand. They are the stories of...

 • Women in Water Governance Platform: Workshop Report

  For two full days, on 23 and 24 February, 12 Steering Committee members from six countries across Asia convened in Chiang Mai, Thailand, to begin the challenging process of...

 • ស្ត្រីនិងទីក្រុង៖ ពិនិត្យផលប៉ះពាល់យេនឌ័រនៃអំពើហិង្សា និងនគរូបនីយកម្ម

  របាយការណ៍នេះប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តចូលរួមដើម្បីវាស់ស្ទង់សុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការជាច្រើននៅក្នុង "ចលនាទីក្រុងសុវត្ថិភាព" ដើម្បីចងក្រងឯកសារអំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីដែលចំណេះ...

 • របាយការណ៍​ស្តី​ពី​ស្ត្រី​នៅ​កម្ពុជា​ ឆ្នាំ​២០០៤៖​ សេចក្តី​សង្ខេប​ពី​ស្ថានភាព​ស្ត្រី​នៅ​កម្ពុជា​

  ​របាយការណ៍​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ថា​មាន​ឧបសគ្គ​ជា​ច្រើន​ នៅ​លើ​វិ​ថី​នៃ​ការ​ពង្រឹង​ភាព​អង់អាច​នៃ​ស្ត្រី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ការ​សិក្សា​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ពី​រឿង​ដែល​គួរ​អោយ​ស្អប់ខ្ព...

 • ការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយលើទស្សនៈយេនឌ័រ របាយការណ៍ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

  ករណីសិក្សារបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្តីពីការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយលើទស្សនៈយេនឌ័រ គឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយក្នុងកំរិតអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីស្ត្រី ក្រ...

 • គាំទ្រការត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពនៃជំនួយតាមទស្សនៈយេនឌ័រ ការរកឃើញសំខាន់ៗ និងអនុសាសន៍

  របាយការណ៍វាយនេះតម្លៃថាតើប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនដល់កម្រិតណា ទាក់ទងនឹងការបញ្ចូលទស្សនៈយេនឌ័រនៅក្នុងដំណើរការប្រសិទ្ធភាពជំនួយរបស់ពួកគេ និងកម្រិតណាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួម និងអាច...

 • The Mekong and Women in Northern Thailand

  Local knowledge of the Mekong River Basin is important to determine their own destiny and the Mekong River ecosystem. No one will know and love the Mekong River more than the...

 • Insights on lending opportunities to women-led businesses: Myanmar

  Yet women entrepreneurs face gender-based constraints in building their businesses, including demand, supply and regulatory barriers, and cultural and social norms that are both...

 • Women and Rivers Storytelling Platform Co-Design and Profiles Report

  The Women and Rivers Storytelling Platform emerged as an idea during the Women and Rivers Congress - Asia in 2020, that women need a place to connect with each other to share...

 • Rooting out inequalities: Women’s participation in forest management in conflict-affected areas of Karen state in Myanmar

  Forests are a critical resource for people in Myanmar, in particular for ethnic minorities such as the Karen people. Neglecting forest management in conflict-affected areas can...

 • Women Migration and Women's Land Tenure Security in the greater Mekong sub-region

  This report considers the interlinkages between migration, gender, and land tenure. The study on which the report is based explored how migration affects women’s land tenure...

 • Women and Land Rights in Lao PDR (June 2020)

  This report presents the status of practicing women's land rights through both formal and customary systems and their relations intertwine. women's knowledge about their own...

 • Informal Workers in Urban Thailand: A Statistical Snapshot

  The Government of Thailand has put in place programmes that extend social security coverage to workers in the informal economy. Additional legal protections are provided to...

 • Her Story of Empowerment, Leadership and Justice

  This collection of stories is a result of the collaboration and tireless dedication of many people. We would like to thank in particular; Shanti Jirel, Lorna Mora, Nisma Gharti...

 • ស្ថនភាពចំណះដឹង៖ ស្ត្រី និងទន្លនៅក្នុងតំបន់មគង្គ

  ស្ថានភាពចំណះដឹងស្តីនិងទន្លនៅក្នុងតំបន់មគង្គ បង្ហាញពីការចូល រួមចំណករបស់ស្តីទាំងលទ្ធផលជាក់ស្តង និងសក្តានុពល - ដើមបីអោយមានលទ្ធភាពកាន់តបសើរឡើងផ្នកអភិបាលកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថានសមាប់ទ...

 • Women fishers in community managed fisheries in Sekong River Basin

  This report is about a one day workshop on women fishers in community managed fisheries in Sekong river basin in Laos. The participants included women fishers from six villages,...

 • National Strategic Plan for Advancement of Women (2013-2022)

  This comprehensive ten year National Strategic Plan targets the key areas that affect women’s lives, and indicates practical ways to address the issues that Myanmar women are...

 • Women in Natural Disasters:Indicative Findings in Unraveling Gender in Institutional Responses

  As the ASEAN moves toward efforts at responding to natural disaters as a region, it has yet to fully integrate the gender approach in its regional disaster response. Already in...

 • ក្របខ័ណ្ឌបង្កើនល្បឿនអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ (MDG): លើកកម្ពស់ការផ្តល់ភាព​អង់អាច​ដល់​ស្ត្រី​

  សមភាព​យេ​ន​ឌ័​រ​ និង​ការ​ផ្តល់​ភាព​អង់អាច​ដល់​ស្ត្រី​ គឺជា​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​សំខាន់ៗ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​តាម​រយៈ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ ន...

You can also access this registry using the API (see API Docs).