សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 680

អាជ្ញាប័ណ្ណ: CC-BY-4.0

Filter Results
 • ព័ត៌មានទូទៅអំពីសាលារៀន (២០១២ និង២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ មានព័ត៌មានអំពីទីតាំង និងឈ្មោះរបស់សាលារៀន ព្រមទាំងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងៗទៀតដូចជា ចំនួនថ្នាក់ និងបន្ទប់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀន និងចំនួនសិស្សចុះឈ្ម...

 • ការបែងចែកប្រភេទដីនៅកម្ពុជា (Crocker, ១៩៦២)

  សំណុំទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបែងចែងប្រភេទដីនៅកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី Crocker (១៩៦២)។ ដីត្រូវបានបែងចែកជា ១៦ ប្រភេទ៖ red-yellow podzols, latosols, planosols,...

 • ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់(២០០៩-២០១៤)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជា គិតមក ដល់ឆ្នាំ២០១៤។ ។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដូចជា និង របាយការណ៍របស់ក្រសួងរា...

 • ទីតាំងប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

  បណ្តុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានរួមបញ្ជូលនូវទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃប្រឡាយ និងប្រភេទនានានៃប្រឡាយ ដូចជា ប្រឡាយធ្វើអំពីដី ប្រឡាយការពារទឹកជំនន់ និងប្រឡាយធ្វើពីបាយអ។ ទិន្នន័យត្រូវបានចេញដោយនាយកដ...

 • ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់កម្ពុជា ថ្នាក់ឃុំ (២០១១)

  ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ទិន្នន័យបរិមាណវិស័យ អំពីទំហំផ្ទៃដី និងសន្ទស្សន...

 • សន្ទស្សន៍នៃកំណើនឆ្មបថ្នាក់តំបន់

  ការស្ទង់មតិប្រជាសាស្ត្រ និងសុខភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០ ដែលរៀបចំដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងផែនការ គឺជាការប្រមូលទិន្នន័យ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើ ចំនួនប្រជាជនសរុប សុខភាព និង...

 • ការ​ស្ទង់​មតិ​ប្រជាសាស្ត្រ និង​សុខភាព​កម្ពុជា​ (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពី "អត្រាមរណៈភាពទារក" (ចំនួនស្លាប់អំឡុងពេលកើតបាន ២៨ ថ្ងៃដំបូង ធៀបនឹងចំនួនទារក ១០០០ នាក់ ដែលនៅរស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬអំឡុងពេលជាក់លាក់មួយ) និង "អត្រាមរណ...

 • តំបន់ជីវៈចម្រុុះ និងសត្វស្លាបសំខាន់ៗនៅកម្ពុជា (២០១៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់នូវព្រំប្រទល់នៃតំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗ ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថានភាពអាទិភាពនៃតំបន់ជីវៈចម្រុះនីមួយៗ ហើយថាតើ តំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗ ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ...

 • តំបន់ពន្ធុអេកូឡូហ្សីនៅកម្ពុជា​ (២០០៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីព្រំប្រទល់ផែនទីជុំវិញតំបន់ចំនួន ១០ ផ្សេងៗគ្នា ហើយតំបន់នីមួយៗមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា ដោយអាស្រ័យលើទីតាំងភូមិសាស្រ្ត និងកម្រិតប៉ារ៉ាម៉ែត្របរិស្ថាន។ ទិន...

 • ទិន្នផលត្រី

  ទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីតួលេខទិន្នផលត្រីទឹកសាបនៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ ដោយដកស្រង់ចេញពី រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុ...

 • ផែនទីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្រូវនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃប្រភេទប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្រូវនៅកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ពីគម្រោងស្រូវ Cambodia-IRRI របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ (វ.ស.ស...

 • ការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជា (២០១៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាពីស្ថានភាពនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ នៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ នៃប្រទេសកម្ពុជា គិតត្រឹមខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣ ដែលដកស្រង់ចេញពី ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានកម្មវិធីអន...

 • អត្រាចំណាកស្រុកសុទ្ធនៅថ្នាក់ស្រុក ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអត្រាចំណាកស្រុក ត្រឹមថ្នាក់ស្រុក/ខណ្ឌ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលដកស្រង់ចេញពី ទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ...

 • ការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជនសម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ នៅកម្ពុជា (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពី ការព្យាករណ៍ចំនួនប្រជាជនសម្រាប់ឆ្នាំ២០៣០ ការព្យាករណ៍អត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ នៅក្នុងខេត្តនីមួយៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី វិទ្យាស្ថាន...

 • អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារនៅកម្ពុជា ជុំទី ៥ (២០១១)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ (១, ២ ឬ ផ្សេងទៀត) ដែលគ្របដណ្តប់លើភូមិចំនួន ៤២២៧ ក្នុងខេត្តចំនួន ៩។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជាវ៉...

 • អត្រាអក្ខរកម្មថ្នាក់ខេត្ត (២០០៨)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីអត្រាអក្ខរកម្មកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដែលបានដកស្រង់ចេញពី ទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ)។ ...

 • ភាពងាយរងគ្រោះដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅកម្ពុជា (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ បង្ហាញពីតម្លៃសន្ទស្សន៍នៃភាពងាយរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ សម្រាប់ខេត្តនីមួយៗ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយ កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានសម្រ...

 • អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារនៅកម្ពុជា ជុំទី ៤ (២០១០)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ (១, ២ ឬ ផ្សេងទៀត) ដែលគ្របដណ្តប់លើភូមិចំនួន ៦.៤១១ ក្នុងខេត្តចំនួន ១១។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជា...

 • ការពឹងផ្អែកទៅលើផលិតផលត្រីនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីស្ថិតិនៃអត្រាពឹងផ្អែកលើទិន្នផលត្រីនៅថ្នាក់ឃុំ/សង្កាត់ នៃប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រ ពីក្រុមការងារអាត់...

 • សហគមន៍ព្រៃឈើនៅកម្ពុជា (២០១៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ មានជាអាទិ៍អំពី ទីតាំង និងស្ថានភាពការស្នើរសុំសហគមន៍ព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល ...