Skip to content

218 library_records found

ប្រធានបទ: Agriculture

Filter Results
 • គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មឆ្នាំ២០២២-២០៣០

  គោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មឆ្នាំ២០២២-២០២៣ ផ្តល់នូវការតម្រង់ទិសយ៉ាងទូលំទូលាយ និងមុតស្រួចដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនេះ សម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃគូអ...

 • ការស្ទង់មតិកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២០

  ទិន្នន័យស្ទង់មតិនេះ នឹងជួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ២០៣០ សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម ដោយផ្តោតលើគោលដៅទី១ ដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ គោលដៅទី២ ជាមួយនឹងភាព...

 • Regional Experiences and Lessons on Contract Farming and Other Inclusive Agribusiness Models

  This report by the Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture (CPSA) and Grow Asia provides a review of the literature regarding experiences of contract farming and other...

 • The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging Automation in Agriculture for Transforming Agrifood Systems

  This report dives deep into a reality of agriculture: the sector is undergoing profound technological change at an accelerating pace. New technologies, unimaginable just a few...

 • Prospects and drivers for agricultural change in the Mekong region. The case of sugar, rice and rubber

  This paper highlights the most imminent threats to the Mekong eco-region, with a particular focus on likely changes in the production of sugarcane, rice and rubber as well as...

 • Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Lao PDR

  This Country Gender Assessment (CGA) was commissioned by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in October 2017 as a way to gauge Lao People’s...

 • ករណីសិក្សាលើវិវាទដីធ្លីរវាងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច និងកសិករខ្នាតតូចនៅឃុំប៊ូស្រា (កម្ពុជា)៖ តើគោលនយោបាយមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ?

  ការសិក្សានេះមានគោលបំណងកំណត់ពីផលវិបាកមួយចំនួននៃដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ផលប៉ះពាល់ដល់កសិករខ្នាតតូចក្នុងស្រុក និងឱកាសអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានបង្កើត ឬខកខានដោយការវិនិយោគជាក់លាក់។

 • Guide on Responsible Agriculture and Forestry Investment in Lao PDR

  This guide studied and compiled relevant Lao investment principles, regulations, and laws; investment principles from ASEAN and the international level; and Chinese government...

 • Contract farming in Laos: Responding to a rising agricultural trend

  This discussion note explores common practices of contract farming (CF) in Laos, which have rapidly expanded for export crops across many provinces since the early 2000s. The...

 • Securing Land Rights of Smallholder Farmers The Secure Access to Land and Resources (SALaR) Project Experience in Laos, the Philippines, and Uganda

  The Social Tenure Domain Model (STDM) is considered as one of the pilot land management platforms that has been initiatively developed as capacity building and tool development...

 • ប្រទេសកម្ពុជា៖ ស្ថានភាព និងសក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជីវឥន្ធនៈ និងថាមពលកកើតឡើងវិញនៅជនបទ

  របាយការណ៍នេះផ្តោតលើ ចក្ខុវិស័យទីផ្សារ លក្ខណៈសម្បត្តិ អាទិភាព ជម្រើសអាជីវកម្មជីវឥន្ធនៈ និងគោលនយោបាយ បទបញ្ជា និងការគាំទ្រពីស្ថាប័ន នៃជីវឥន្ធនៈ និងថាមពលកកើតឡើងវិញនៅកម្ពុជា។

 • ជីវឥន្ធនៈ៖ ដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់កម្ពុជា?

  ឯកសារនេះពិពណ៌នាអំពីដំណាំជីវឥន្ធនៈ និងសក្តានុពលរបស់វានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 • អង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ របាយការណ៍ចុងក្រោយ

  របាយការណ៍វិភាគលទ្ធផលចុងក្រោយ នៃទិន្នន័យអង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ ដែលបានពីការធ្វើសម្ភាសន៍គ្រួសារកសិកម្មសំណាកគំរូចំនួន ១៥ ៩៩៤គ្រួសារ នៅតាមរាជធានី-ខេត្តទាំង២៥។ ទិន្ន...

 • Community Agriculture Handbook

  [Community Agriculture Handbook is published in Karen Language]

 • Data Collection Survey on Agriculture Sector in the Republic of the Union of Myanmar

  The Republic of the Union of Myanmar (hereinafter referred to as “Myanmar”), after experiencing a period of military administration since a democratic movement in 1988, enacted...

 • From Conflicting to Complementing: The Formalisation of Customary Land Management Systems Governing Swidden Cultivation in Myanmar

  Swiddening is a traditional and widespread agricultural system in mountainous regions of Southeast Asia. It is prevalent in Myanmar’s hilly border region. However, economic,...

 • អង្កេតចន្លោះជំរឿនកសិកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៩ ជម្រើសផែនទីកសិកម្ម

  របាយការណ៍កម្រងទិន្នន័យផែនទីតាមប្រធានបទស្តីពីកសិកម្មកម្ពុជា បានបង្ហាញទិន្នន័យដែលមានផែនទី និងក្រាហ្វប្រមាណជាង៣០ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពស្របច្បាប់នៃគ្រួសារកាន់កាប់កសិកម្ម កម...

 • CFS Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems, First Draft (For Negotiation)

  This booklet is an infographic guideline summary of the draft on CFS Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems aiming to promote the provision of...

 • Women and Land Rights in Lao PDR (June 2020)

  This report presents the status of practicing women's land rights through both formal and customary systems and their relations intertwine. women's knowledge about their own...

 • Environment and agricultural investment in Lao PDR: An assessment of impacts, gaps and needs of agricultural investors, local authorities and communities affected by investments

  This report describes the current situation of environmental impacts arising from agricultural investments in northern Lao PDR, and identifies key gaps and needs of stakeholders...

You can also access this registry using the API (see API Docs).