អនុក្រឹត្យលេខ​ ១៧ ស្តីពីការរៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៃ​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខា​ប្រមាញ់ ​និង​នេ​សាទ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យនេះកំណត់ពី ការរៀបចំរបស់អង្គភាពក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និង​បេសកកម្ម​នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទូទៅ និង​អង្គភាព​មូលដ្ឋាន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​។

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យលេខ​ ១៧ ស្តីពីការរៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅនៃ​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខា​ប្រមាញ់ ​និង​នេ​សាទ (ភាសាអង់គ្លេស)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១៧ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • រដ្ឋាភិបាល
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មេសា 7, 2000
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មេសា 7, 2000
ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អាស័យដ្ឋាន: ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អាគារមិត្តភាព មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ: (855) 23 212 490 សារអេឡិចត្រូនិច: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_17_KH__07.04.2000.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 00:24 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កញ្ញា 20, 2019, 09:28 (UTC)