អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តី​ពី​ការគ្រប់​គ្រង​សហគមន៍​នេសាទ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យនេះ​ចែង​អំពី​វិធាន និង​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​បង្កើត និង គ្រប់គ្រង​សហគមន៍​ជលផល​នៅ​ក្នុ​ង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ ស្តី​ពី​ការគ្រប់​គ្រង​សហគមន៍​នេសាទ

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ២៥ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន
ភាសា
 • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
 • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
 • កសិកម្ម និងការនេសាទ
 • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មិនា 20, 2007
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មិនា 20, 2007
ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

អាស័យដ្ឋាន: ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អាគារមិត្តភាព មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ: (855) 23 212 490 សារអេឡិចត្រូនិច: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

កំណត់ត្រា

អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ អនប្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ និងបទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_25_KH__20.03.2007.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 02:45 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កុម្ភៈ 5, 2018, 02:12 (UTC)