ច្បាប់​ស្តីពី​សហគមន៍កសិកម្ម

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់អំពីការបង្កើត ការប្រព្រឹត្តទៅ និងការគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងយន្តការគាំទ្រសហគមន៍កសិកម្ម សហភាពសហគមន៍កសិកម្ម និងសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្ម កម្ពុជា ។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ច្បាប់​ស្តីពី​សហគមន៍កសិកម្ម (ភាសាខ្មែរ)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកម/០៦១៣/០០៨
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ច្បាប់
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • កសិកម្ម
  • កសិកម្ម និងការនេសាទ
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មិថុនា 9, 2013
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មិថុនា 9, 2013
ឯកសារយោង Royal Gazette Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី អាស័យដ្ឋាន: ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អាគារមិត្តភាព មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ: (855) 23 212 490 សារអេឡិចត្រូនិច: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Law_on_Farming_Community_KH__09.06.2013.pdf
ពាក្យគន្លឹះ farming,community
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 03:48 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ សីហា 4, 2017, 04:32 (UTC)