ច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

គោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីបង្កើតស្ថាប័នធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណត់ក្របខ័ណ្ឌការទទួលខុសត្រូវ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន។

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ (ភាសាខ្មែរ)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកម/១១៩៩/១៣
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ភាសា
  • ភាសា​អង់គ្លេស
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ច្បាប់
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា វិច្ឆិកា 18, 1999
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត វិច្ឆិកា 18, 1999
ឯកសារយោង Royal Gazette of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

អាស័យដ្ឋាន: ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី អាគារមិត្តភាព មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ: (855) 23 212 490 សារអេឡិចត្រូនិច: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Law_on_Banking_and_Financial_Institution_KH__18.11.1999.pdf
ពាក្យគន្លឹះ institution
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 10, 2016, 01:30 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 11, 2018, 06:23 (UTC)