សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 1.003

None: dataset

Filter Results
 • Thailand Protected Areas

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Thailand Permanent Forest

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • List of Languages with 2-digit codes (ISO 639-1)

  The dataset contains a list of ISO 639-1 standardized nomenclature classification of languages relevant to the ODM platform.

 • ប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជា (២០០៧-២០២០)

  សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន នៅប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០២០។ ទិន្នន័យត្រូវបាន ប្រមូលមកពីប្រភពជាច្រើន ដោយក្រុមការងារគូសផែនទី របស់អង្គការទិន្នន...

 • លេខទំនាក់ទំនងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង១៤នៃរាជធានីភ្នំពេញ, ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលក្រុងតាខ្មៅ, ខេត្តសៀមរាប និងព្រៃវែង

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីលេខទូរស័ព្ទរបស់នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទាក់ទងនៅពេលជួបបញ្ហាផ្សេងៗ ដែលមានលេខទំនាក់របស់ ស្នងការរងទទួលដឹកនាំខណ្ឌទាំង ១៤ លោកអធិការនគរបា...

 • Myanmar Oil and Gas Blocks (2015-2018)

  Details of the licenses of onshore and offshore oil and gas blocks as of 2018

 • Myanmar-Business-Environment-Index-2020_EN

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Laos Special Economic Zones & Cross Boarder Economic Zones

  A geospatial dataset describing SEZ and CBEZ of Laos.

 • Areas for Explorations, Experiments, Studies or Research Related to Minerals in Thailand

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ការទទួលបានឥន្ទនៈស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការចម្អិនអាហារ

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកនូវទិន្នន័យនៃភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនដែលទទួលបានឥន្ទនៈស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការចម្អិនអាហារ និងទិន្នន័យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)នៅឆ្នាំនីមួយៗ ពីឆ្នាំ២០០០ ...

 • ការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM 2.5 នៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះ មានផ្ទុកនូវទិន្នន័យដែលទាក់ទងទៅនឹងការបំពុលខ្យល់ ដោយកំហាប់ភាគលិតនិចល PM 2.5 ដែលមាននៅក្នុងខ្យល់គិតជាមធ្យមភាគក្នុងមួយឆ្នាំៗ ពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧។ សំណុំទិន្នន័យ...

 • Greater Mekong Subregion Distribution of Mangroves; Thailand, Cambodia, Vietnam and Myanmar (2000)

  This dataset shows the distribution of mangrove forests, derived from earth observation satellite imagery for the Greater Mekong Subregion including Thailand, Cambodia, Vietnam...

 • Dataset on Air Quality in Vietnam in 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Human Development Indicators - Vietnam

  The Human Development Indicators (HDI) is a summary measure for assessing long-term progress in three basic dimensions of human development: a long and healthy life, access to...

 • Hansen Forest Cover Loss 2000-2019: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Soil Types of Myanmar

  A geospatial dataset containing polygons of soil types Myanmar, according to FAO classifications. Attributes include: type of soil (FAO classification - full name),...

 • Number of Deaths Registered for Death in 2018

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Thailand Special Economic Zones & Cross Boarder Economic Zones

  A geospatial dataset describing SEZ and CBEZ of Thailand. It contains attributes (name, type, country and code).

 • Vietnam Special Economic Zones & Cross Boarder Economic Zones

  A geospatial dataset describing SEZ and CBEZ of Vietnam. It contains attributes (name, type, country and code).

 • Surface Water: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


You can also access this registry using the API (see API Docs).