Skip to content

មណ្ឌលសុខភាព នៅឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីការបំពេញការងារសុខាភិបាល​ ចំណូល និងចំណាយថវិកានៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ របស់មណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗនៅ​ក្នុងឃុំ សង្កាត់គោលដៅ នៃគម្រោងការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់គណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជា (ISAC)។

ធនធានទិន្នន័យ (12)

 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON
 
 • Shapefile
 • KML
 • GeoJSON

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)

Additional Info

Field Value
ចំណាត់ថ្នាក់ប្រធានបទនៃសំណុំទិន្នន័យ
 • Public health
 • Social development
ភាសា
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាខ្មែរ
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់ ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។
ឈ្មោះភូមិសាស្ត្រ
 • កម្ពុជា
ប្រព័ន្ធយោងក្នុងលំហ WGS 84 / UTM zone 48N (EPSG:32648)
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ជាក់​លាក់​ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់ គ្មាន​ព័ត៌​មាន​ទាក់​ទង​នឹង​ភាព​ទៀងទាត់ឡើយ​។
ភាពទៀងទាត់តាមហេតុផល គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ភាព​ទៀងទាត់​តាម​ហេតុផល​ឡើយ​។
ការចប់សព្វគ្រប់ គុណលក្ខណៈទិន្នន័យត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីការផ្សព្វផ្សាយលើទិន្នន័យមូលដ្ឋាន ISAF M&E៖ http://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en ដូច្នេះការចប់សព្វគ្រប់នៃទិន្នន័យនៅក្នុងតារាងអាស្រ័យទៅតាមប្រភពដើម។
ជំហាននៃដំណើរ ទិន្នន័យតួលេខក្នុងតារាងត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពគណនេយ្យភាពសង្គម http://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en ក្នុងទម្រង់ជា CSV និងធ្វើការភ្ជាប់ទៅក្នុងផែនទីមណ្ឌលសុខភាពឆ្នាំ២០១២ សម្រាប់ការបង្ហាញជាផែនទីមណ្ឌលសុខភាពដែលផ្ទុកនូ​វព័ត៌មាន ការបំពេញការងារសុខាភិបាល ថវិកា សម្រាប់​ការអនុវត្ត​ក្របខ័ណ្ឌគណនេយ្យភាពសង្គម (ISAF)​ នៅក្នុងតំបន់គោលដៅគម្រោងការច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់គណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជា (ISAC) ក្នុងឆ្នាំ២០២១។ រួចធ្វើការ Upload ទិន្នន័យក្នុងទម្រង់ជា SQLITE ចូលទៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។
Lineage ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តសកម្មភាពគណនេយ្យភាពសង្គមៈ http://mis.ncdd.gov.kh/isaf/en
ភាគីទទួលខុសត្រូវ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ (​គ​.​ជ​.​អ​.​ប​)​អាសយដ្ឋានៈ​ ស្ថិត​ក្នុង​បរិវេណ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ (​អគារ​ T)​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់​ ខណ្ឌចំការមន​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរស័ព្ទ​៖​ (+855)​ 23​ 720​ 038​ /​ 720​ 061,​ អ៊ីមែល​៖​ info@ncdd.gov.kh​ ,​ គេហទំព័រ​៖​ www.ncdd.gov.kh​។​
ព័ត៌មានជាអំនះអំនាងនៃទិន្នន័យមេ ព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ ០៣-១០-២០២២។ សម្រាប់ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានបន្ថែម៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ, អ៊ីម៉ែល៖ contact@opendevcam.net លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩០២ ១៩៦, គេហទំព័រ៖ http://www.opendevelopmentcambodia.net អាសយដ្ឋាន៖ ២៣B ផ្លូវ៦០៦, ភ្នំពេញ កម្ពុជា។
លក្ខណៈសម្បត្តិ ogc_fid: OGC FID pcode: លេខកូដខេត្ត pname: ឈ្មោះខេត្ត dcode: កូដស្រុក dname: ឈ្មោះស្រុក ccode: កូដឃុំ cname: ឈ្មោះឃុំ vcode: កូដភូមិ vname: ឈ្មោះភូមិ facilitcod: កូដមណ្ឌលសុខភាព facilitnam: ឈ្មោះមណ្ឌលសុខភាព facili_kh: មណ្ឌលសុខភាពភាសាខ្មែរ num_staff: ចំនួនបុគ្គលិកបច្ចេកទេស (រាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា) service_24h: ចំនួនថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេញ ២៤ម៉ោង (គិតទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាក) remedi_time: ចំនួនដងក្នុងមួយឆ្នាំនៃការទទួលបានថ្នាំពេទ្យពីការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិ prena_exam: ភាគរយនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលទទួលបានការពិនិត្យពោះយ៉ាងតិច ៤ ដង (ANC4) នៅមណ្ឌលសុខភាពមុនពេលសម្រាល give_birth: ភាគរយនៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលបានមកសម្រាលកូននៅមណ្ឌលសុខភាព vanc_1y_child: ភាគរយនៃកុមារអាយុក្រោម១ឆ្នាំដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួន re_2019: ចំណូលសរុប (រៀល) nation_budget: ចំណូលថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំ (រៀល) nff_budget: ចំណូលមូលនិធិសមធម៌ សុខាភិបាល របបសន្តិសុខសង្គម (រៀល) contribution: ចំណូលពីជំនួយ (រៀល) re_service: ចំណូលពីការបង់ថ្លៃសេវា ex_2019: ចំណាយសរុប (រៀល) ex_salary: ចំណាយប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក (រៀល) ex_medi: ចំណាយឱសថ និងបរិក្ខារពេទ្យ (រៀល) ex_regis: ចំណាយការចុះផ្តល់សេវានៅតាមមូលដ្ឋាន (រៀល) ex_operation: ចំណាយប្រតិបត្តិការ (រៀល) ex_1percent: ចំណាយប្រាក់១%ដែលត្រូវបង់ចូល រតនាគារ រាជធានី ខេត្ត (រៀល) last_updat: បច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ reference: ឯកសារយោង
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
សិទ្ធិ Yes
កំណែ 1
ខេត្ត(ច្រើន)
 • កំពង់ឆ្នាំង
 • កណ្តាល
 • កំពត
 • សៀមរាប
 • បន្ទាយមានជ័យ
ពាក្យគន្លឹះ health center,isac,isaf,2019,ISAC health center budget
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កញ្ញា 7, 2022, 08:55 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ ឧសភា 7, 2024, 08:49 (UTC)