សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 29

ប្រធានបទ: Water resources None: dataset

Filter Results
 • Surface Water: Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • aqua-monitor-surface-land-gain-1985-2016

  The Deltares Aqua Monitor is an open tool that detects land and water conversions globally, during the last 30 years at 30m resolution. Results of the Aqua Monitor only show...

 • Global Surface Water Mask

  The 250m water mask product utilizes the SWBD (SRTM Water Body Data) and complement it with information from 250m MODIS data to create a complete representation of global...

 • Greater Mekong Subregion hydropower dams (2016)

  This dataset contains all known hydropower developments across the Greater Mekong Subregion although is not a complete dataset. It includes original data collected by Open...

 • Hydro basins level 3 Mekong

  This dataset was obtained by delineating drainage basin boundaries from hydrologically corrected elevation data (HydroSHEDS and Hydro1K). Input data resolution is 15 arc-seconds...

 • Freshwater Ecoregions of the Mekong Basin

  This dataset was created from Hydrosheds level 3 dataset to represent approximate freshwater ecoregions of the Mekong basin. Based upon the WWF freshwater ecoregions dataset...

 • FAO Aquastat

  Aquastat is FAO's global water information system, developed by the Land and Water Division. FAO's three main goals are: (i) the eradication of hunger, food insecurity and...

 • អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់ឆ្នាំ២០១០។ទីន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពជាច្រើនដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រ...

 • Access to improved water sources in Myanmar

  The table shows annual food security indicator regarding access to improved water sources in Myanmar from 1990 to 2014. The table was downloaded from the statistics website of...

 • 37_rivers

  WMS Resources for layers: 37_rivers

 • Myanmar Dams

  Dataset contains points showing the location of completed and proposed/planned dams in Myanmar; including hydropower and irrigation dams. Data on each dam is available as...

 • តំបន់​ដែល​មាន​សេវា​ទឹក​ស្អាត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

  ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ទីតាំង​គ្របដណ្តប់​ដោយ​សេវា​ទឹក​ស្អាត​ ដែល​ផ្គត់ផ្គង់​ដោយ​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ​។​ ទីតាំង​ដែល​គ្របដណ្តប់​រួម​មាន​រា​ធានី​ភ្នំពេញ​ និង​តំបន់​ជុំ...

 • ទីតាំងអណ្តូងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១០)

  បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីទីតាំងអណ្តូងទឹក គុណភាពទឹក (ការបំពុលដោយជាតិអាសេនិក, ជាតិដែក), ប្រភេទអណ្តូងខួង, អណ្តូងជីក និងស្រទាប់ថ្ម។ បណ្តុំទិន្នន័យផែនទីអណ្តូងទឹក គឺជាកិច្ច...

 • ជលមាគ៌​ Atlas​ ប្រទេស​កម្ពុជា​

  ហានិភ័យ​នៃ​ជលមាគ៌​ Atlas​ (​ឧបករណ៍​ជលផល​)​ គឺជា​ឧបករណ៍​ទំនាក់ទំនង​ដ៏​រឹង​មាំ​មួយ​ដែល​តំណាង​ឱ្យ​ហានិភ័យ​ទាក់ទង​នឹង​ទឹក​តាម​រយៈ​សូចនាករ​ជល​សាស្ត្រ​។​ ក្របខ័ណ្ឌ​នេះ​មាន​សូចនាករ​ចំន...

 • General Administration Department (GAD) 2016-17- Module 9 Regional Facts, Access to Water Section Prod2

  This is the Access to Water section from Module 9 Regional Facts in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • Hydro basins level 6: Mekong

  Hydro-basins provide hydrographic data layers that allow for the derivation of watershed boundaries for any given location based on the near-global, high-resolution SRTM digital...

 • តំបន់អេកូឡូស៊ីទឹកសាបនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ៖ ថៃ ឡាវ វៀតណាម កម្ពុជា និងភូមា

  ជាមធ្យមនៅទូទាំងពិភពលោក ពពួកជីវិតនៅក្នុងទឹកសាប និងជម្រករបស់ពួកវា ងាយនឹងរងគ្រោះជាងពពួកជីវិត និងជម្រកនៅលើដីគោក។ ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើផែនការអភិរក្សដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំ...

 • Greater Mekong Subregion hydropower dams

  A dataset containing known operational and planned hydropower dams in the Greater Mekong Subregion compiled by International Rivers and published in June 2014. Dams data are...

 • Vietnam Aqueduct Atlas

  The Aqueduct Water Risk Atlas (Aqueduct) is a robust communication tool that represents water-related risk through hydrological indicators. The framework comprises of 12...

 • Laos Aqueduct Atlas

  The Aqueduct Water Risk Atlas (Aqueduct) is a robust communication tool that represents water-related risk through hydrological indicators. The framework comprises of 12...

You can also access this registry using the API (see API Docs).