សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 4

ប្រធានបទ: Rural water supply None: dataset

Filter Results
 • Aqua Monitor: Thailand (1985-2016)

  The Deltares Aqua Monitor is the first instrument that operates on a global scale, with a resolution of up to 30 metres, to show where water has been transformed into land and...

 • ​​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត

  ​ទិន្នន័យ​ស្តី​ពី​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​ត្រូវ​បាន​ដកស្រង់​ចេញពី​ប្រព័ន្ធ​កត់ត្រា​ព័ត៌មាន​របស់​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ទឹក​ស្អាត​ (WSMS)​ ដែល​ជា​កម្មវិធី​ដែល​មាន​មូលដ...

 • ទីតាំងអណ្តូងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១០)

  បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីទីតាំងអណ្តូងទឹក គុណភាពទឹក (ការបំពុលដោយជាតិអាសេនិក, ជាតិដែក), ប្រភេទអណ្តូងខួង, អណ្តូងជីក និងស្រទាប់ថ្ម។ បណ្តុំទិន្នន័យផែនទីអណ្តូងទឹក គឺជាកិច្ច...

 • LMCs - Key Dimensions of Water Security (ADB - ADWO)

  Data on the LMCs on Key Dimensions of Water Security, developed by ADB.

You can also access this registry using the API (see API Docs).