សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 11

ប្រធានបទ: Economy and commerce None: dataset

Filter Results
 • Myanmar-Business-Environment-Index-2020_EN

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Vietnam Special Economic Zones & Cross Boarder Economic Zones

  A geospatial dataset describing SEZ and CBEZ of Vietnam. It contains attributes (name, type, country and code).

 • តម្លៃ​ដី​ជា​មូលដ្ឋាន​គិត​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​

  បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​តម្លៃ​ដី​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រក្រឡា​ សម្រាប់​ជា​មូលដ្ឋាន​គិត​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​ប្រចាំឆ្នាំ​ យោង​ទៅ​តាម​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ...

 • The Myanmar Business Environment Index 2019

  Despite recent economic growth in Myanmar, the local business environment throughout much of the country remains poorly understood. Outdated administrative systems, vested local...

 • Myanmar Trade By Budget Year

  Myanmar Ministry of Commerce, Trade Data and Chart, Trade by budget year from 2011-2012 to 2015-2016

 • Myanmar union-level budget data

  Union-level budget data from officially-published gazettes from Fiscal Year 2011-12 to 2017-18.

 • Special Economic Zones & Cross Border Economic Zones in the Mekong

  A geospatial dataset describing SEZ and CBEZ of the Greater Mekong Subregion. It contains 416 SEZ and CBEZ including attributes (name, type, country and code).

 • Greater Mekong Subregion Economic Corridors 2012

  A dataset containing trans-boundary roads declared Greater Mekong Subregion transport corridors and their status as of 2012 -- existing, planned, potential.

 • Balance of payments in Lower Mekong

  BOP data taken from World Bank net balance of trade data for 2014 (except for Laos, which is for 2013). Collated for visualization on the OD Mekong Economy and commerce page...

 • Industrial sector growth rate 2010-2014

  World Bank data showing the Industry, value added growth rate for four of the Lower Mekong countries (Myanmar not available) from 2010 to 2014. Compiled to create an interactive...

 • 2014 Lower Mekong GDP at market prices

  Taken from World Bank data, the dataset was put together for an interactive visualization on the OD Mekong Economy and commerce page...

You can also access this registry using the API (see API Docs).