Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 15 កញ្ញា 2022
Created 9 កញ្ញា 2022
ទម្រង់ SQLITE
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ឈ្មោះ ការបំពេញការងាររបស់មណ្ឌលសុខភាព នៅឆ្នាំ២០១៩ (អង់គ្លេស)
ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាអង់គ្លេស
ការពិពណ៌នា