Skip to content

Đánh giá hiệu quả KT-XH, phân chia lợi ích và quản lý nguồn thu trong khai thác titan 2013

Báo cáo nghiên cứu tập trung vào các kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động khai thác titan ở Bình Định, đồng thời phác họa bức tranh về phân chia lợi ích giữa các bên liên quan trong hoạt động khai khoáng trên địa bàn tỉnh và thực trạng về quản lý nguồn thu từ hoạt động này. Từ đó, báo cáo đưa ra những kiến nghị nhằm góp phần quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản hiệu quả hơn.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Danh gia hieu qua KT-XH, phan chia loi ich va quan ly nguon thu trong khai thac titan 2013

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Extractive industries licensing and payments
  • Extractive industries policy and administration
  • Extractive industries revenue
  • Mining
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Viện Tư vấn Phát triển (CODE), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication place Việt Nam
Publication date 2013
Pagination 44
Date uploaded December 23, 2015, 09:24 (UTC)
Date modified July 13, 2016, 09:48 (UTC)