​លេខ​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​ច​ម្ង​ល់​ក្នុង​ការ​សុំ​ផ្តល់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ និង​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ ឬ​សៀវភៅ​គ្រួសារ​