សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 29

ទម្រង់: ZIP

Filter Results
 • ការបែងចែកប្រភេទដីនៅកម្ពុជា (Crocker, ១៩៦២)

  សំណុំទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបែងចែងប្រភេទដីនៅកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី Crocker (១៩៦២)។ ដីត្រូវបានបែងចែកជា ១៦ ប្រភេទ៖ red-yellow podzols, latosols, planosols,...

 • អាកាសយាន្តដ្ឋាននៃប្រទេសកម្ពុជា

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីទីតាំង អាកាសយាន្តដ្ឋានជាតិ និងអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា។ វាកមានពត៌មានដូចជាឈ្មោះ លេខ ICAO និងលេខ IATA។ ទិន្ន័យនេះត្រូវបានទាញយកពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យអាកាសចរណ៍តាមរយៈម...

 • អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

  ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់ឆ្នាំ២០១០។ទីន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពជាច្រើនដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រ...

 • ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់កម្ពុជា ថ្នាក់ឃុំ (២០១១)

  ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ទិន្នន័យបរិមាណវិស័យ អំពីទំហំផ្ទៃដី និងសន្ទស្សន...

 • ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូប...

 • តំបន់ជីវៈចម្រុុះ និងសត្វស្លាបសំខាន់ៗនៅកម្ពុជា (២០១៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់នូវព្រំប្រទល់នៃតំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗ ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ថានភាពអាទិភាពនៃតំបន់ជីវៈចម្រុះនីមួយៗ ហើយថាតើ តំបន់ជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗ ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ...

 • ទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាបនៅកម្ពុជា (២០១១)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់នូវតួលេខអំពីទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាប សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការ...

 • អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារនៅកម្ពុជា ជុំទី ៥ (២០១១)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ (១, ២ ឬ ផ្សេងទៀត) ដែលគ្របដណ្តប់លើភូមិចំនួន ៤២២៧ ក្នុងខេត្តចំនួន ៩។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជាវ៉...

 • ផែនទីជីជាតិដី (២០០៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកម្រិតជីជាតិដី នៃតំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័...

 • លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (១៩៩៨)

  សំណំុទិន្នន័យនេះ​ បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស តាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី២ ឆ្នាំ១៩៩៨ ចេញផ្សាយ​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ (​គ​.​ជ​.​ប​)។​ ធនធា...

 • ប្រភេទដីនៅកម្ពុជា

  ពហុកោនដី, តារាងព័ត៌មានទិន្នន័យរួមមាន៖ ប្រភេទដី (ការបែងចែករបស់អង្គការចំណីអាហារ និងកិសកម្ម – ឈ្មោះពេញ), ពាក្យកាត់, នៅអង្គការចំណីអាហារ និងកសិកម្ម, ១៩៨៨។ ផែនទីប្រភេទដីពិភពលោកដែលត្រូ...

 • លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២...

  លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៧ ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប)។ ទិន...

 • ទីតាំងទំនប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

  បណ្តុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានរួមបញ្ជូលនូវទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃទំនប់ និងប្រភេទនានានៃទំនប់ ដូចជា ទំនប់ធ្វើអំពីដី ទំនប់ទប់ទឹកជំនន់ និងទំនប់ធ្វើពីបាយអ។ ទិន្នន័យត្រូវបានចេញដោយនាយកដ្ឋានភូមិ...

 • ផ្ទៃទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជា

  នេះគឺជាទិន្នន័យពហុកោណដែលមានទំរង់ជាវ៉ិចទ័រ សំរាប់ផ្ទៃទឹកនៅប្រទេសកម្ពុជា មានរួមដូចជាបឹង និងទន្លេ។ ពត៌មានមានដូចជាឈ្មោះទន្លេ ឈ្មោះបឹងជាភាសារខ្មែរនិងភាសារអង់គ្លេស, ផ្លូវទឹក, ការប្រើប...

 • ផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា

  ផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានេះបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃផ្លូវសេដ្ឋកិច្ច(ផ្លូវមានស្រាប់, គម្រោង និងសក្តានុពល)។

 • River networks of Cambodia

  Vector polyline data of river networks in Cambodia. Attributes include: name of river, name of basin, name of sub-basin, Strahler number.

 • តំបន់ការពារ និងព្រៃការពារ (២០១៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពី ព្រំប្រទល់ ទំហំផ្ទៃដី និងស្ថានភាព តំបន់ការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84។ អង្គការទិន្នន័យ...

 • លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (២០០៣)

  សំណំុទិន្នន័យនេះ​ បង្ហាញ​ពី​លទ្ធផល​ផ្លូវការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស តាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៣ ឆ្នាំ២០០៣​ ចេញផ្សាយ​ដោយ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ (​គ​.​ជ​.​ប​)។​ ធនធ...

 • ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅរាជធានីភ្នំពេញ (២០១៣)

  សំណំុទិន្នន័យនេះ មានព័ត៌មានអំពីទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០១៣ នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ទិន្នន័យត្រូវ បានប្រមូលព...

 • ​ផែនទី​ការ​រៀបចំ​ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដីធ្លី​ថ្នាក់​ឃុំ​នៃ​ខេត្តពោធិ៍សាត់​ (CLUP...

  ​ផែនទី​ការ​រៀបចំ​ផែនការ​ប្រើប្រាស់​ដីធ្លី​ថ្នាក់​ឃុំ​នៃ​ខេត្តពោធិ៍សាត់​ (CLUP)៖​ សង្កាត់​ចំរើន​ផល​ ឃុំ​ក្បាល​ត្រាច​ ឃុំ​មេទឹក​ ឃុំ​ផ្ទះ​រុង​ ឃុំ​ព្រ​ងិ​ល​ សង្កាត់​រលាប​ ឃុំ​តា​ល...