សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 14

អាជ្ញាប័ណ្ណ: CC-BY-NC-ND-4.0

Filter Results
 • កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា

  របាយការណ៍ពិគ្រោះកម្មវិធីនេះ គឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាលើឯកសារបោះឆ្នោត និងក្របខណ្ឌច្បាប់ និងការពិគ្រោះយោបល់ស៊ីជម្រៅ និងសម្ភាសជាមួយតំណាងភាគីពាក់ព័ន្ធប្រមាណជា ១៥០នាក់ ដែលមកពីពហុវិស័យពាក...

 • ប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៤ ២០០៨-២០១៣

  សៀវភៅប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្រ្តនេះ ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្រោមកម្មវិធីឃ្លាំមើលសភា និងតំណាងរាស្រ្ត របស់គណៈកម្មាធិការខុមហ្រ្វែល សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ស្តីពីការរៀបចំ មុខងារ និង ...

 • ប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ ២០១៣-២០១៨

  សៀវភៅប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្រ្តនេះ ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្រោមកម្មវិធីឃ្លាំមើលសភា និងតំណាងរាស្រ្ត របស់គណៈកម្មាធិការខុមហ្រ្វែល សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ស្តីពីការរៀបចំ មុខងារ និង ...

 • របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០០៩)

  កិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោត គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាក្នុងកិច្ចប្រជំុរបស់សាលាក្រុង ហើយសាធារណជនទូទៅត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួម។ ក្រោមការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍របស់វិទ្យា...

 • របាយការណ៍អង្គការអានហ្វ្រែល៖ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃំុសង្កាត់ឆ្នាំ២០០២

  របាយការណ៍ គឺជាលទ្ធផលនៃបេសកកម្មរបស់បណ្តាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរី (អានហ្វ្រែល) អង្កេតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃំុសង្កាត់នៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ដល់ ថ្ង...

 • ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨

  របាការណ៍នេះបរិយាយពីបរិយាកាសនយោបាយ និងការត្រៀមរៀបចំខាងបច្ចេកទេស សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៨ នៅប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ថែមពីនេះ របាយការណ៍សិក្សា...

 • ការពិនិត្យលើគណបក្សនយោបាយនៅកម្ពុជា

  ឯកសារនេះ​ រួមមានទាំងរបាយការណ៍លើគណបក្សនយោបាយសំខាន់ៗចំនួនបី (គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនបុិច និងគណបក្សសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនា) និង បញ្ជីកម្មវិធីឆ្នាំ១៩៩៤ របស់វិទ្យាស្ថានជ...

 • របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៣)

  កិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោត គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាក្នុងកិច្ចប្រជំុរបស់សាលាក្រុង ហើយសាធារណជនទូទៅត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួម។ ក្រោមការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍របស់វិទ្យា...

 • ប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៣ (២០០៣-២០០៨)

  សៀវភៅប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្រ្តនេះ ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយក្រោមកម្មវិធីឃ្លាំមើលសភា និងតំណាងរាស្រ្ត របស់គណៈកម្មាធិការខុមហ្រ្វែល សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ស្តីពីការរៀបចំ មុខងារ និង ...

 • របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១២)

  កិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោត គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាក្នុងកិច្ចប្រជំុរបស់សាលាក្រុង ហើយសាធារណជនទូទៅត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួម។ ក្រោមការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍របស់វិទ្យា...

 • ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃំុសង្កាត់ឆ្នាំ២០០២

  កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០២ ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោត សម្រាប់ ១,៦២១ ឃំុ សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេស។ ដោយសារតែជាការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលើកដំបូងគេ ចាប់តាំងពីផែនការ...

 • របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១០)

  កិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោត គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាក្នុងកិច្ចប្រជំុរបស់សាលាក្រុង ហើយសាធារណជនទូទៅត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួម។ ក្រោមការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍របស់វិទ្យា...

 • របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១១)

  កិច្ចសន្ទនាមណ្ឌលបោះឆ្នោត គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងកិច្ចសន្ទនាក្នុងកិច្ចប្រជំុរបស់សាលាក្រុង ហើយសាធារណជនទូទៅត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួម។ ក្រោមការសម្របសម្រួលដោយបុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍របស់វិទ្យា...

 • របាយការណ៍រួមស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ២០១៣​ នៅកម្ពុជា

  ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ២០១៣ គឺជាការសាកល្បងមួយដ៏សំខាន់លើលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការដោះស្រាយគុណ​វិបត្តិពីអតីតកាលនៃដំណើរការបោះឆ្នោត។ បើទោះជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ ជំហានវិជ្ជមានសំដៅធ...