គម្រោង​រេ​ដ​បូក​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​ការ​សិក្សា​ពី​បុ​រេ​លទ្ធភាព​នៃ​គម្រោង​នេះ​មាន​គោលបំណង​ផ្តល់​ជា​ ការ​វាយតម្លៃ​នៃ​ការ​ផ្តួចផ្តើម​គម្រោង​រេ​ដ​បូក​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​។​ គម្រោង​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ផ្អែក​ទៅ​តាម​ ការ​វិវត្តន៍​នៃ​គម្រោង​រេ​ដ​បូក​ថ្នាក់​ជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ ការ​ប្រមូល​ធាតុ​ចូល​ពី​អ្នកជំនាញ​ បទ​សំភាសន៍​ និង​ការ​សិក្សា​ត្រួតពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ទៅ​លើ​ឯកសារ​ដែល​មាន​ស្រាប់​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - គម្រោង​រេ​ដ​បូក​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
  • បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ To be determined
កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

អង្គការ​អភិរក្ស អន្តរជាតិ

អាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ទី៤ អាគារ B1 មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ កាច់ជ្រុងមហាវិថីសុធារស និងព្រះសីហនុ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទ: +855 23 21 46 27 លេខទូរសារ: +855 23 21 46 27

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) Conservation International
សហអ្នកនិពន្ធ (បុគ្គល) Stavros Papageorgiou, Jenny Hewson, David Emmett, Marc Steininger
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ អង្គការ​អភិរក្ស អន្តរជាតិ
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2011
ការបង់លេខ 81
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក https://preylang.net/wp-content/uploads/Other%20reports/REDD-in-Prey-Long_Feasibility-Study_Conservation-International_March_2011.pdf
ពាក្យគន្លឹះ redd,forest,prey lang
Date Uploaded វិច្ឆិកា 3, 2016, 08:41 (UTC)
Date Modified មករា 11, 2019, 10:41 (UTC)