របាយការណ៍ថ្មីៗស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

របាយការណ៍​នេះ​បកស្រាយ​ពី​សូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​មួយ​ចំនួន​របស់​កម្ពុជា​ និង​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ដោយ​ធ្វើការ​ប្រៀបធៀប​តួលេខ​ក្នុង​ខែ​ថ្មីៗ​នេះ​ ជាមួយនឹង​ខែ​មុនៗ​។​ ក្នុង​ត្រីមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ វិ​និ​យោ​គិត​ជា​ទ្រព្យសកម្ម​ជាប់លាប់​ខាង​ឧស្សាហកម្ម​អនុម័ត​ដោយ​ CDC​ ធ្លាក់​ចុះ​ ១៦,៧%​ មក​ត្រឹម​ ១៧៣,៧​លាន​ដុល្លា​ ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​មុន​ ឬ​ធ្លាក់​ចុះ​ ៣២,៤%​ ធៀប​នឹង​មួយ​ឆ្នាំ​មុន​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - របាយការណ៍ថ្មីៗស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច
  • សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការ​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​នេះ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ បាន​ន័យ​ថា​ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថា​អ្នកមាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំងស្រុង​ លើ​ការ​ពឹងផ្អែក​ លើ​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​នឹង​មិន​បង្ករ​អន្តរាយ​ ឬ​ ទាមទារ​ ឱ្យ​មានការ​ទទួលខុសត្រូវ​ពី​បុគ្គល​ ឬ​អង្គភាព​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទម្រង់​ និង​ខ្លឹមសារ​របស់​គេហទំព័រ​នេះ​ សម្រាប់​រាល់​ការ​បាត់បង់​ ការ​ខូចប្រយោជន៍​ ឬ​ អន្តរាយ​ដែល​កើត​ចេញពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។​

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

វិទ្យាស្ថាន​បណ្ដុះបណ្ដាល​ និង​ស្រាវជ្រាវ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ (CDRI)

អាសយដ្ឋាន៖ អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវលេខ៣១៥ ខ័ណ្ឌទួលគោក ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ កម្ពុជា លេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤,​ ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣ ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤ អុីម៉ែល៖ cdri@cdri.org.kh េគហទំព័រ៖ http://www.cdri.org.kh

អ្នកនិពន្ធ (ជាបុគ្គល) Roth, Vathana
សហអ្នកនិពន្ធ (បុគ្គល) Pon, Dorina
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ភ្នំពេញ
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2012
ការបង់លេខ ១២
កំណត់សំគាល់ទូទៅង

Available both Khmer and English

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក 82239c1f-364d-4573-a50e-94b445861d54.pdf
Date Uploaded មិថុនា 14, 2015, 22:27 (UTC)
Date Modified មេសា 19, 2019, 03:27 (UTC)