ប្រវត្តិ​សង្ខេប​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ស្ដី​ពី​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្នាំ​២០១៤​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​ប្រវត្តិ​សង្ខេប​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​សូចនាករ​ «ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម»​ នៅ​កម្ពុជា។​ ឯកសារ​នេះ​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ធ្វើការ​ប្រៀបធៀប​ និង​ផ្តល់​ជា​ទិន្នន័យ​អំពី​សូចនាករ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​ដ៏​ទៃ​ទៀត​ (​សម្រាប់​ការ​ប្រៀបធៀប​សេដ្ឋកិច្ច​)​។​ ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​នេះ​ បង្ហាញ​ពី​ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន​ នា​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣​ (លើកលែងតែ​សូចនាករ​នៃ​ការ​បង់ពន្ធ​ គិត​ចាប់ពី​ខែមករា​ ដល់​ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១២)​។​

ធនធានទិន្នន័យ (4)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រវត្តិ​សង្ខេប​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ស្ដី​ពី​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្នាំ​២០១៤​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • រចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

គ្មាន​អ្វី​នៅ​ទី​នេះ​ត្រូវ​បង្កើត​ ឬ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ការ​កំណត់​ ឬ​ការ​លើកលែង​នៃ​ឯកសិទ្ធិ​ និង​អភ័យឯកសិទ្ធិ​របស់​ធនាគារពិភពលោក​ ដែល​ទាំង​អស់នេះ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​សិទ្ធិ​ជា​ពិសេស​។​

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-3.0-IGO
ទំនាក់ទំនង

ធនាគារពិភពលោក

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៨១៨ H រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ២៩៤៣៣, ទូរស័ព្ទ៖ ២០២-៤៧៣-១០០០ គេហទំព័រ៖ www.worldbank.org

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) World Bank
សហនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) International Finance Corporation
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ធនាគារពិភពលោក
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2013
ការបង់លេខ ១១២
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក 9ba8ab95-6458-4f8f-a28b-fa2c19bcd1ab.pdf
ពាក្យគន្លឹះ economy
Date Uploaded មិថុនា 14, 2015, 22:46 (UTC)
Date Modified កញ្ញា 18, 2018, 10:06 (UTC)