អត្ថបទស្រាវជ្រាវ៖ ការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់កម្ពុជា និងឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យកសិកម្ម

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

គោលបំណងនៃកំណត់ត្រានេះគឺដើម្បីពន្យល់អំពីមូលហេតុនៃការចូលជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហៅកាត់ថា (WTO) និងបង្ហាញអំពីផលវិបាកដែលប្រទេសមួយនេះនឹងប្រឈមដើម្បីក្លាយជារដ្ឋដែលសកម្ម ព្រមទាំងពន្យល់អំពីផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានមកលើសង្គមកម្ពុជា។

ធនធានទិន្នន័យ (4)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អត្ថបទស្រាវជ្រាវ៖ ការចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់កម្ពុជា និងឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យកសិកម្ម

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • កសិកម្ម
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច
  • រដ្ឋាភិបាល
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ជាតិកសិកម្ម គឺជាអង្គភាពមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យនៃនាយកដ្ឋានកសិកម្មនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋ Arkansas ហើយបានបម្រើការជាមួយឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់ជាប្រភពនៃការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងច្បាប់កសិកម្មនិងស្បៀងអាហារ និងព័ត៍មាន។ ដូចនេះ ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ជាតិកសិកម្ម

អាសយដ្ឋាន: 2650 N Young Ave, សាកលវិទ្យាល័យ of Arkansas, Fayetteville, AR 72704 ទូរស័ព្ទ៖ (479) 575-7646,

អ្នកនិពន្ធ (ជាបុគ្គល) Young, Jillian M
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ Des Moines, IA
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ទស្សនាវដ្តីត្រេកស្តីពីច្បាប់កសិកម្ម
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2006
ការបង់លេខ ៣៣ ទំព័រ
កំណត់សំគាល់ទូទៅង

តំណទៅកាន់ប្រភពឯកសារ៖

http://nationalaglawcenter.org/publication/download/note-cambodias-accession-to-the-world-trade-organization-and-its-impact-on-agriculture-11-drake-j-agric-l-107-138-2006/

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក 23dc4c3f-6c62-4e34-9fea-a71abd2d9c80.pdf
Date Uploaded មិថុនា 14, 2015, 22:00 (UTC)
Date Modified កញ្ញា 12, 2018, 09:37 (UTC)