ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​ ៦

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​នេះ​ មាន​វិសាលភាព​គ្របដណ្តប់​លើ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​ ឆ្នាំ​២០១៨​ ស្តី​ពី​៖​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្រៅប្រទេស​ បំណុល​សាធារណៈ​ក្នុង​ប្រទេស​ និង​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​របស់​រដ្ឋ​ដល់​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈ​ នីតិបុគ្គល​សាធារណៈ​ដទៃ​ទៀត​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។​ ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ជា​បួន​ក្រុម​គឺ​៖​ ការ​ខ្ចី​ ការ​ដក​សាច់ប្រាក់​ សេវា​បំណុល​ (​ការ​ទូទាត់​ជូន​ឥណទាយក​ និង​ការ​ប្រមូល​ពី​ឥណ​ទា​យិ​ក​ក្រោម​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​របស់​រដ្ឋ)​ និង​សន្និធិ​បំណុល​ ហើយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ចំណាត់​ប្រភេទ​ទៅ​តាម​៖​ វិស័យ​ ឥណទាយក​/​ឥណ​ទា​យិ​ក​ និង​រូបិយប័ណ្ណ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​ ៦

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Issue and policy briefs
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ចំណងជើងខ្លី (ចំណងជើងផ្សេងទៀត) ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​ លេខ​ ៦
ប្រធានបទ សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 6
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution Share-Alike
ទំនាក់ទំនង

​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​

​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​ និង​គ្រប់គ្រង​បំណុល​ ​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​បំណុល​ ​អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ​លេខ​ ៩២​ សង្កាត់​វត្ត​ភ្នំ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2018
ការបង់លេខ ១-៤៩
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Cambodia_public_Debt_Statistical_Bulletin_Vol_6__18.09.2018.pdf
ពាក្យគន្លឹះ public debt
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មេសា 3, 2020, 10:25 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 7, 2020, 02:41 (UTC)