សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍​នេះ​បាន​ផ្តល់​ជា​ទិដ្ឋភាព​រួម​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ច្បាប់​ និង​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​ ក៏​ដូច​ជា​គោលនយោបាយ​ការ​បរទេស​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​គោលនយោបាយ​នៃ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

ធនធានទិន្នន័យ (4)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - សៀវភៅ​មគ្គុទេសក៍​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Guidelines, instruction manuals, handbooks
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសាអង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • សិទិ្ធពលរដ្ឋ និងនយោបាយ
  • វិនិយោគិនបរទេស
  • ការវិនិយោគ
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករអន្តរាយ ឬ ទាមទារ ​ឱ្យមានការទទួលខុស​ត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូចប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 1.0
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
ទំនាក់ទំនង

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន៖ វិមានរាជរដ្ឋាភិបាល ផ្លូវស៊ីសុវត្ថិ វត្តភ្នំ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ គេហទំព័រ៖ www.cambodiainvestment.gov.kh

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) Council for the Development of Cambodia
កន្លែងបោះពុម្ភផ្សាយ កម្ពុជា
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2012
ការបង់លេខ ១៨
ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក 1ad175dc-a6be-437c-877a-270af0faa3d5.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិថុនា 14, 2015, 22:35 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 10, 2019, 10:28 (UTC)