Skip to content

126 library_records found

ប្រធានបទ: Biodiversity

Filter Results
 • វីដេអូស្តីពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ

  វីដេអូនេះបង្ហាញពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ។ វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតដោយយុវជនជនជាតិដើមភាគតិច ក្រោមគម្រោងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល៖ មូលនិធិសម្រាប់ចង្កោមអង្គការសង្គមស៊ីវិល គាំទ្រដោយ USAI...

 • វីដេអូស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ​ធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍

  វីដេអូនេះបង្ហាញពីវីដេអូស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ​ធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍។ វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតដោយយុវជនជនជាតិដើមភាគតិច ក្រោមគម្រោងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល៖ មូលនិធិសម្រាប់ច...

 • វីដេអូស្តីពី១៥ឆ្នាំស្រាវជ្រាវជីវចម្រុះកម្ពុជា

  វីដេអូនេះបង្ហាញពី១៥ឆ្នាំស្រាវជ្រាវជីវចម្រុះកម្ពុជា។ វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតដោយួ Young Eco ក្រោមគម្រោងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល៖ មូលនិធិសម្រាប់ចង្កោមអង្គការសង្គមស៊ីវិល គាំទ្រដោយ USA...

 • វីដេអូស្តីពីកត្តាដែលធ្វើឱ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ និងជីវចម្រុះ

  វីដេអូនេះបង្ហាញពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ និងជីវចម្រុះ។ វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតដោយយុវជនជនជាតិដើមភាគតិច ក្រោមគម្រោងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិល៖ មូលនិធិសម្រាប់ចង្កោមអង្គការស...

 • យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពជីវៈចម្រុះជាតិ ២០១៦

  តម្លៃជីវៈចម្រុះសំខាន់ៗជាសាកល និងក្នុងតំបន់នៃធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរាជធានីធម្មជាតិរបស់ប្រទេសយើង។ កន្លែងមួយចំនួននៅលើផែនដីបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់...

 • ទស្សនាវដ្តីបរិស្ថាន

  ទស្សនាវដ្តីព័ត៌បរិស្ថានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំ ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត សំណល់រឹងនិងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ រូបភាពសត្វកម្រ និងចម្រៀងបរិស្ថាន។

 • New Species Discoveries in 2020 in the Greater Mekong

  The Greater Mekong region is one of planet Earth’s most important biodiversity hotspots, highlighted by the endless number of new species discovered there every year. The...

 • យុទ្ធសាស្រ្តតំបន់ឆ្នេរខេត្តកោះកុង

  យុទ្ធសាស្រ្តតំបន់ឆ្នេរខេត្តកោះកុង គឺជាផែនការគោលដែលស្ដែងអំពី ចក្ខុវិស័យរួម របស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកោះកុង ទៅលើធនធានធម្មជាតិ និងជីវចម្រុះ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រស...

 • Impacts of mineral exploitation on forests and biodiversity in 2015

  This report focuses on: Impacts of mining activities on forest resources and biodiversity in Minh Son commune; Benefit-sharing between the mining companies and the local...

 • Agriculture, natural resources,and environment initial sector assessment, strategy, and road map

  A report from the Asian Development Bank on the Myanmar government's plan for addressing priority needs in the agriculture, natural resources, and environment (ANRE) sector....

 • Floristic characteristics and affinities in Lao PDR, with a reference to the biogeography of the Indochina peninsula

  The flora of Laos is composed of 5,005 species in 1,373 genera and 188 families of seed plants. Floristic and geographical attributes of the flora were analyzed. Tropical...

 • An annotated checklist of the Orchidaceae of Laos

  A checklist is presented of the orchid flora of Laos, enumerating 485 species in 108 genera. An estimate is given of theexpected size of the orchid flora of Laos. Notes...

 • ទស្សនៈ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជួរ​ភ្នំក្រវាញ​ប្រកបដោយ​ចេរភាព​ តាម​រយៈ​ការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​រវាង​ការ​អភិរក្ស​ និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​

  ​បទ​បង្ហាញ​នេះ​លើក​ឡើង​អំពី​អាទិភាព​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​ការ​អភិរក្ស​នៅ​កម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់​លើ​ទស្សនៈវិស័យ​នៃ​និន្នាការ​អភិវឌ្ឍន៍​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធានធម្មជាតិ​នៅ​...

 • តំបន់​ការពារ​ និង​ជីវៈចម្រុះ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  ឯកសារ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ជីវចម្រុះ​ និង​តំបន់​ការពារ​របស់​កម្ពុជា​ ដែល​រៀបរៀង​ដោយ​ Earth​ Trends​ នៅ​ក្នុង​ ឆ្នាំ​២០០៣​។​ ឯកសារ​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ប្រភេទ​សត្វ​ និង​រុក្...

 • Fourth National Report to the Convention on Biological Diversity

  a land-locked country, Lao PDR is an historically, culturally and environmentally rich country with diverse landscapes and ethnic populations. It is located at the...

 • 10-facts-on-biodiversity-conservation-in-laos

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ការ​វាយតម្លៃ​អំពី​ជីវចម្រុះ​នៃ​រុក្ខជាតិ​ និង​សត្វ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​

  ​ការ​ស្ទង់​មតិ​ដែល​បាន​រៀបរាប់​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​នេះ​បាន​វាយតម្លៃ​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ជីវៈចម្រុះ​របស់ព្រៃ​ឡង់​ និង​សារៈសំខាន់​នៃ​តំបន់​អភិរក្ស​ជីវសាស្ត្រ​ថ្នាក់​តំបន់​។​ របាយការណ...

 • An uncertain future: Biodiversity and livelihoods along the Mekong river in Northern Lao PDR

  Although the upper Mekong River is internationally recognised as important for biodiversity, there is currently very little information about the status of these critical...

 • Guide to biodiversity in the farmscapes of Lao PDR (Lao version)

  A Lao translation of a handbook about farmscape biodiversity in Laos. The handbook is intended to provide a brief overview of the special habitats in each region of the country...

 • Wildlife in Lao PDR 1999 status report

  Report provides annotated species lists of amphibians, reptiles, birds and mammals in Lao PDR. Species accounts are presented for each species, with information on seasonal...

You can also access this registry using the API (see API Docs).