​សេ​ច​ក្តី​ព្រាង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ (​ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​)​ ២០១៩-២០២៣

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ (​ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​)​ ២០១៩-២០២៣​ បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ស​ង្ខ​ប​ពី​ សមិទ្ធផល​សំខាន់ៗ​ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​នៅ​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ ២០១៤-២០១៨​ រួម​ជាមួយ​ក្របខ័ណ្ឌ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ ២០១៩-២០២៣​។​ បន្ថែម​ពី​នេះ​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ បង្ហាញ​ពី​គោលនយោបាយ​ និង​សកម្មភាព​អាទិភាព​ ២០១៩-២០២៣​ ដែល​ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវ​អនុវត្ត​ និង​បង្ហាញ​ការ​ប៉ាន់ស្មាន​តម្លៃ​ដែល​រួម​ទាំង​ចំណាយ​ ប្រភព​ធនធាន​ និង​ការ​កំណត់​កម្មវិធី​ចំណាយ​។​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ ក៏​លើក​ឡើង​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​តាមដាន​ ត្រួតពិនិត្យ​ និង​វាយតម្លៃ​សម្រាប់​ដំណាក់​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៩-២០២៣​ និង​បង្ហាញ​ពី​សេចក្តីសន្និដ្ឋាន​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - សេ​ច​ក្តី​ព្រាង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ (​ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​)​ ២០១៩-២០២៣ (ផ្នែកទី ១)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងផែនការ
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ប្រធានបទ
  • វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  • គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព
អាជ្ញាប័ណ្ណ unspecified
សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ស្ថិតនៅជាពង្រាង
កាលបរិច្ឆេទកំណែ (នៃសេចក្តីព្រាង) 2019-02-22
ឯកសារយោង Ministry of Planning
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងផែនការ

អា​សយ​ដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៣៨៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ៖ 023 720 901, អ៊ីម៉ែល៖ nsdp@mop.gov.kh, គេហទំព័រ៖ http://www.mop.gov.kh

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Draft_of_NSDP__00.00.2019
ពាក្យគន្លឹះ National Strategic Development Plan
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កុម្ភៈ 25, 2019, 07:32 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 20, 2020, 08:08 (UTC)