​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៩៧ ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​ដែល​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យ​នេះ​ មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​នូវ​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​នៃ​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​នានា​ដែល​កំពុង​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ចំពោះ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ និង​មាន​គោលដៅ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​ដែល​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៩៧ ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​ដែល​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ៤៩៧ អនក្រ.បក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
  • វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  • រដ្ឋាភិបាល
  • រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 2013-06-11
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 2013-06-11
ឯកសារយោង Royal Government of Cambodia
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://drive.google.com/file/d/0B2RRZYVOnHHMRXp4MVZYNmZoUms/view?fbclid=IwAR1sFaVSO2-ALB9VHo01cHvAKwCKSOjCnvC9LQiVQL2Bivg2kHykLezuQkE
ទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_497__06.11.2013.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Sub_national level,Delegation of power
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ធ្នូ 13, 2019, 09:23 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ ធ្នូ 13, 2019, 09:54 (UTC)