អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អន ក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧​ ស្តីពីការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យដែលមានការកែសម្រួលការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទៅលើអនុក្រឹត្យដែលមានស្រាប់នេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជម្រុញប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ និងពង្រឹងបន្ថែមទៅលើយន្តការផាកពិន័យនៅក្នុងការអនុវត្តន៍ច្បាប់របស់សាធារណៈជន។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អន ក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ៣៩
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួលការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
ប្រធានបទ ការបំពានច្បាប់ចរាចរ
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 2020-03-17
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 2020-03-17
ឯកសារមេ
  • Road Traffic Law
ឯកសារយោង Ministry of Interior
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://www.interior.gov.kh/news/detail/1598
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាសយដ្ឋាន៖​ 275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរសព្ទ័: 023721905/023726052/023721190. គេហទំព័រ: https://www.interior.gov.kh/

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub-Decree _Amendment_Intervention_Penalties_Traffic_Violation__17.03.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Sub-Decree Traffic Law Violation
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មិនា 23, 2020, 10:06 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មេសា 8, 2020, 08:21 (UTC)