អនុក្រឹត្យលេខ១៦២ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ពីទ្រព្យសម្បតិ្តសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញនូវទីតាំងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋចំនួន០៩ទីតាំងត្រូវបានចាត់បញ្ចូលជាទ្រព្យសម្បតិ្តឯកជនរបស់រដ្ឋ។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យលេខ១៦២ ស្តីពីការធ្វើអនុបយោគ ប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ពីទ្រព្យសម្បតិ្តសាធារណៈរបស់រដ្ឋ មកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋ

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១៦២
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
 • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
ភាសា
 • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
 • ដីឯកជនរបស់រដ្ឋ
 • ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា តុលា 2, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត តុលា 2, 2020
ឯកសារយោង Royal Gazettes of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

​​អាសយដ្ឋាន៖​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរ​ស័​ព្ទ​/​ទូរសារ​៖​ (855)​ 23​ 212​ 490​, សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច៖​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com។

កំណត់ត្រា

មិនមាននិយាមការផែនទីត្រូវបានភ្ជាប់ក្នុងអនុក្រឹត្យនេះ។

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_162__02.10.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ private state property,public state property
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មករា 14, 2021, 02:12 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មករា 15, 2021, 03:51 (UTC)