អនុក្រឹត្យលេខ១០៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ថ្មីនៃអនុក្រឹត្យលេខ២៧០អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១​ និងមាត្រា៧​ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៦០ អនក្រ.បក​ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

អនុក្រឹត្យនេះ សំដៅទៅលើការកែសម្រួលមាត្រា១ថ្មីនៃអនុក្រឹត្យលេខ២៧០អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១​ និងមាត្រា៧​ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៦០ អនក្រ.បក​ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - អនុក្រឹត្យលេខ១០៦ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១ថ្មីនៃអនុក្រឹត្យលេខ២៧០អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា១​ និងមាត្រា៧​ នៃអនុក្រឹត្យលេខ៦០ អនក្រ.បក​ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១០៦
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ អនុក្រឹត្យ
ប្រធានបទ
  • រដ្ឋាភិបាល
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កក្កដា 17, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កក្កដា 17, 2020
ឯកសារយោង Royal Gazettes of Cambodia
ទំនាក់ទំនង

អគ្គនាយកដ្ឋាន​រាជកិច្ច​ នៃ​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

​​អាសយដ្ឋាន៖​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ អាគារ​មិត្តភាព​ មហាវិថី​សហព័ន្ធ​រុ​ស្ស៊ី​ រាជធានី​ ភ្នំពេញ​ កម្ពុជា​។​ ទូរ​ស័​ព្ទ​/​ទូរសារ​៖​ (855)​ 23​ 212​ 490​, សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច៖​ info@pressocm.gov.kh,​ pressocm@gmail.com។

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Sub_Decree_No_106__17.07.2020.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង វិច្ឆិកា 23, 2020, 04:44 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ វិច្ឆិកា 23, 2020, 04:55 (UTC)