ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ០១៤៩​​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេចក្តីណែនាំបំពេញបន្ថែមលើ់សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការរៀបចំ និងការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ប្រកាសនេះមានតួនាទីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសេចក្តីណែនាំបំពេញបន្ថែមលើ់សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការរៀបចំ និងការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលទៅតាមកំរិតនីមួយៗ។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ០១៤៩​​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេចក្តីណែនាំបំពេញបន្ថែមលើ់សេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសស្តីពីការរៀបចំ និងការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ និងឃុំ សង្កាត់

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ០១៤៩
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងផែនការ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  • ក្រសួងផែនការ
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទកំណែ (នៃសេចក្តីព្រាង) តុលា 7, 2020
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា តុលា 7, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត តុលា 7, 2020
ឯកសារយោង ក្រសួងផែនការ Ministry of Planning
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://bit.ly/3nCMSB7
ទំនាក់ទំនង

ផ្ទះលេខ 386 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរស័ព្ទ : 023 720 901 ប្រអប់សំបុត្រ : nsdp@mop.gov.kh

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Prokas_no_0149__10.12.2020.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង តុលា 12, 2020, 08:59 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ តុលា 12, 2020, 09:06 (UTC)