ប្រកាសលេខ ៦៥ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ ៣ នៃប្រកាសប្រកាសលេខ ៦៣៧៥ ស្តីពីនីតិវិធី លក្ខខណ្ឌនៃការសុំ ការផ្តល់ និងការប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ, ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ប្រកាស​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​មាត្រា​ ៣​ នៃ​ប្រកាស​លេខ​ ៦៣៧៥​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ស្តី​ពី​នីតិវិធី​និង​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ចេញ​និង​ប្រើប្រាស់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រកាស​នេះ​មាន​គោលបំណង​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​មាត្រា​ ៣​ នៃ​ប្រកាស​លេខ​ ៦៣៧៥​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ស្តី​ពី​នីតិវិធី​និង​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ក្នុង​ការ​ស្នើ​សុំ​ចេញ​និង​ប្រើប្រាស់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ៦៥ ប្រ.ក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • ការគ្រប់គ្រង
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មករា 13, 2016
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មករា 13, 2016
ឯកសារយោង General Department of Identification
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://bit.ly/36vPkCJ
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាសយដ្ឋាន៖​ 275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរសព្ទ័៖ 023721905/023726052/023721190, អុីម៉ែល៖ info@interior.gov.kh, គេហទំព័រ៖ https://www.interior.gov.kh/

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Prakas_No_65__13.01.2016
ពាក្យគន្លឹះ Identity card
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ធ្នូ 3, 2020, 09:49 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ ធ្នូ 3, 2020, 09:57 (UTC)