​ប្រកាស​លេខ​ ៦៣៧៥​ ប្រក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ស្តី​ពី​ នីតិវិធី​ លក្ខខណ្ឌ​ នៃ​ការ​សុំ​ ការ​ផ្តល់​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​ប្រកាស​នេះ​មាន​គោលបំណង​កំណត់​អំពី​នីតិវិធី​ និង​លក្ខ​ណ្ឌ​នៃ​ការ​សុំ​ ការ​ផ្តល់​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ សំដៅ​ធានា​ដល់​ការ​អនុវត្ត​កាតព្វកិច្ច​ សិទ្ធ​ និង​ផលប្រយោជន៍​នានា​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ តាម​ច្បាប់​កំណត់​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​ប្រកាស​លេខ​ ៦៣៧៥​ ប្រ.ក​ ​ស្តី​ពី​ នីតិវិធី​ លក្ខខណ្ឌ​ នៃ​ការ​សុំ​ ការ​ផ្តល់​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ​២០១៥​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ៦៣៧៥ ប្រ.ក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • ការគ្រប់គ្រង
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កក្កដា 29, 2015
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កក្កដា 29, 2015
ឯកសារយោង General Department of Identification
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://www.facebook.com/gdi.gov.kh/photos/pcb.745159728950932/745159528950952
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាសយដ្ឋាន៖​ 275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរសព្ទ័៖ 023721905/023726052/023721190, អុីម៉ែល៖ info@interior.gov.kh, គេហទំព័រ៖ https://www.interior.gov.kh/

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Prakas_No_6375__29.07.2015.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Identity card
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ធ្នូ 3, 2020, 09:14 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ ធ្នូ 3, 2020, 09:55 (UTC)