ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ១៥២​ ស​នក​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​មន្ទី​រសុខាភិបាល​នៃ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ប្រកាស​នេះមានគោលបំណង រៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត តាមរយៈការកំណត់រចនាសម្ពន្ធ័ តួនាទី ភារកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងរបៀបរបបធ្វើការងារ និងខ្សែគណនេយ្យភាពរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ១៥២​ ស​នក​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​មន្ទីរ​សុខាភិបាលនៃ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
 • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១៥២
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
 • ក្រសួងសុខាភិបាល
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
 • អភិបាលក្រុង/ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី
 • មេឃុំ/ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
 • អភិបាលស្រុក/ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក
 • ក្រសួងសុខាភិបាល
 • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ភាសា
 • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​លេខ​ ១៥២​ ស​នក​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​មន្ទី​រសុខាភិបាល​នៃ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ ខេត្ត​
ប្រធានបទ
 • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
 • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាល
 • សុខភាពសាធារណៈ
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មេសា 24, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មេសា 24, 2020
ឯកសារយោង The Ministry of Health, Cambodia
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://bit.ly/30EQE1U
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងសុខាភិបាល

ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) សង្កាត់បឹងកក់២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ, ទូរស័ព្ទ-ទូរសារ: (៨៥៥-២៣) ៨៨៥-៩៧០/៨៨៤ ៩០៩, អ៊ីម៉ែល: webmaster@moh.gov.kh, គេហទំព័រ: www.moh.gov.kh

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Prakas​_No_152__24.04.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Public health service
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 22, 2020, 07:18 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 22, 2020, 10:03 (UTC)