ប្រកាសលេខ ១៤៦១ ស្តីពីបែបបទនៃការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតា,​ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីនីតិវិធី និងលក្ខណ្ឌនៃការស្នើរសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមច្បាប់កំណត់។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ប្រកាសលេខ ១៤៦១ ស្តីពីបែបបទនៃការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតា,​ ចុះថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ១៤៦១ ប្រ.ក
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ប្រកាស
ប្រធានបទ
  • ការគ្រប់គ្រង
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ To be determined
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ស្ថិតនៅក្រោមការចរចារ
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មេសា 28, 2014
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មេសា 28, 2014
ឯកសារយោង General Department of Identification
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព https://bit.ly/3og5Nkw
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាសយដ្ឋាន៖​ 275 ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ទូរសព្ទ័៖ 023721905/023726052/023721190, អុីម៉ែល៖ info@interior.gov.kh, គេហទំព័រ៖ https://www.interior.gov.kh/

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Prakas_No_1461__28.04.2014.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Regular passport
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង ធ្នូ 3, 2020, 10:42 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ ធ្នូ 3, 2020, 10:46 (UTC)