ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ (​ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​)​ ២០១៩-២០២៣

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ (​ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​)​ ២០១៩-២០២៣​ បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ស​ង្ខ​ប​ពី​ សមិទ្ធផល​សំខាន់ៗ​ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​នៅ​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ ២០១៤-២០១៨​ រួម​ជាមួយ​ក្របខ័ណ្ឌ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​សម្រាប់​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ ២០១៩-២០២៣​។​ បន្ថែម​ពី​នេះ​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ បង្ហាញ​ពី​គោលនយោបាយ​ និង​សកម្មភាព​អាទិភាព​ ២០១៩-២០២៣​ ដែល​ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ត្រូវ​អនុវត្ត​ និង​បង្ហាញ​ការ​ប៉ាន់ស្មាន​តម្លៃ​ដែល​រួម​ទាំង​ចំណាយ​ ប្រភព​ធនធាន​ និង​ការ​កំណត់​កម្មវិធី​ចំណាយ​។​ ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​ ក៏​លើក​ឡើង​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​តាមដាន​ ត្រួតពិនិត្យ​ និង​វាយតម្លៃ​សម្រាប់​ដំណាក់​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៩-២០២៣​ និង​បង្ហាញ​ពី​សេចក្តីសន្និដ្ឋាន​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិ​ (​ផ​.​យ​.​អ​.​ជ​)​ ២០១៩-២០២៣ (ខ្មែរ)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
ប្រធានបទ
  • វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
  • គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព
អាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution
សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានអនុម័ត/មានសុពលភាព/មានប្រសិទិ្ធភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា 2019-07-25
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត 2019-07-25
ឯកសារយោងឬឯកសារផ្សេងទៀត
  • ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផយអជ) ឆ្នាំ ២០០៦-២០១០
  • unational-strategic-development-plan-2014-2018
  • ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផយអជ) ឆ្នាំ ២០០៦-២០១០
  • ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨
ឯកសារយោង Ministry of Planning
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងផែនការ

អា​សយ​ដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៣៨៦ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ៖ 023 720 901, អ៊ីម៉ែល៖ nsdp@mop.gov.kh, គេហទំព័រ៖ http://www.mop.gov.kh

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក NSDP_2019__25.07.2019
ពាក្យគន្លឹះ Strategic Plan,Rectangular Strategy,Sustainable Development Millennium Goals
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង សីហា 28, 2019, 09:40 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មិថុនា 19, 2020, 03:33 (UTC)