ច្បាប់​ស្តី​ពី​សុខ​ភាព​សត្វ និង​ផលិត​កម្ម​សត្វ

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

ច្បាប់នេះមានគោលបំណងដូចតទៅ៖ - ធានាការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ -ការពារសុខភាពមនុស្ស សុខភាពសត្វ សុខុមាលភាពសត្វ និងការពារបរិស្ថាន -បង្ការទប់ស្កាត់ និង លុបបំបាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺសត្វ -ការពារធនធានសត្វ និងពូជសត្វរបស់ជាតិ -ធានានិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលសត្វប្រកបដោយគុណភាព និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុក និងការនាំចេញ។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - ច្បាប់​ស្តី​ពី​សុខ​ភាព​សត្វ និង​ផលិត​កម្ម​សត្វ

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # នស/រកម/០១១៦/០០៣
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
ភាសា
  • ភាសា​ខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ ច្បាប់
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងកសិកម្ម
  • ផលិតផលសត្វ
  • ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធតុលាការ
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មករា 28, 2016
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មករា 28, 2016
ឯកសារយោង The National Assembly of the Kingdom of the Cambodia.
ទំនាក់ទំនង

រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរសព័្ទ លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629 សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Law_On_Animal_Health_and_Animal_Production_KH__28.01.2016.pdf
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង វិច្ឆិកា 20, 2017, 04:35 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ វិច្ឆិកា 20, 2017, 04:49 (UTC)