សេចក្តីណែនាំ​អន្តរក្រសួង​ស្តី​ពី​ និ​តិ​វិធី​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​សិប្បកម្ម​ដែល​មាន​ដើមទុន​សម​មូល​លើស​ពី​ ៨០​លាន​រៀល​ ដល់​ ២០០​លាន​រៀល​ ដែល​គ្មាន​ហានិភ័យ​

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

​សេចក្តីណែនាំ​នេះ​ មាន​គោលបំណង​ណែនាំ​ពី​និ​តិ​វិធី​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​សិប្បកម្ម​ សហគ្រាស​ធុន​តូច​ដែល​មាន​ដើមទុន​សម​មូល​លើស​ពី​ ៨០​លាន​រៀល​ ដល់​ ២០០​លាន​រៀល​ ដែល​គ្មាន​ហានិភ័យ​តាម​រយៈ​អង្គភាព​ច្រក​ចេញចូល​តែ​មួយ​។​

ធនធានទិន្នន័យ (1)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - សេចក្តីណែនាំ​អន្តរក្រសួងលេខ ០០១ ​ស្តី​ពី​ និ​តិ​វិធី​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​សិប្បកម្ម​ដែល​មាន​ដើមទុន​សម​មូល​លើស​ពី​ ៨០​លាន​រៀល​ ដល់​ ២០០​លាន​រៀល​ ដែល​គ្មាន​ហានិភ័យ​

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ឯកសារយោងលេខ # ០០១
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ទីភ្នាក់ងារអនុវត្ត
  • មេឃុំ/ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
  • ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍
ភាសា
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ សេចក្តីណែនាំ
ចំណងជើងផ្សេងទៀត/ខ្លី សេចក្តីណែនាំ​អន្តរក្រសួង​ស្តី​ពី​ និ​តិ​វិធី​នៃ​ការ​ចុះបញ្ជី​សិប្បកម្ម​ដែល​មាន​ដើមទុន​សម​មូល​លើស​ពី​ ៨០​លាន​រៀល​ ដល់​ ២០០​លាន​រៀល​ ដែល​គ្មាន​ហានិភ័យ​
ប្រធានបទ
  • រចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SME)
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ Unclear copyright
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែក លើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា កក្កដា 6, 2020
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត កក្កដា 6, 2020
ឯកសារយោង Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព http://www.owso.gov.kh/wp-content/uploads/2020/07/letter-001.pdf
ទំនាក់ទំនង

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ផ្ទះលេខ ៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញុ, ប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Instruction_No_001__06.07.2020.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Business registration,Small and medium enterprises
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កក្កដា 27, 2020, 06:33 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កក្កដា 28, 2020, 01:38 (UTC)