យុទ្ធ​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​កែ​ទម្រង់​ប្រ​ព័ន្ធ​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

គោលដៅជាសារវន្តនៃយុទ្ធសាស្រ្ដនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថរិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ គឺដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅអនុវត្ត ថវិកាសមិទ្ធកម្ម ស្របតាមទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ដនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និងគណនេយ្យភាព សមិទ្ធកម្ម នៅឆ្នាំ២០២៥។

ធនធានទិន្នន័យ (2)

មើល​ធនធានទិន្នន័យ - យុទ្ធ​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​កែ​ទម្រង់​ប្រ​ព័ន្ធ​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥ (ភា​សា​ខ្មែរ​)

Additional Info

Field Value
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
ទីភ្នាក់ងារ/ភាគីចេញផ្សាយ
  • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ភាសា
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ភាសាខ្មែរ
ប្រភេទឯកសារផ្លូវការ យុទ្ធសាស្ត្រ
ប្រធានបទ
  • ថវិកា
  • សេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាល
  • លទ្ធកម្ម
អាជ្ញាប័ណ្ណ

No license given

សិទ្ធិ No
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះ ឬប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៅលើគេហទំព័រនេះ បានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការពឹងផ្អែកលើគ្រប់ព័ត៌មានផ្តល់ឱ្យនៅលើគេហទំព័រនេះ ហើយយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបង្ករ អន្តរាយ ឬ ទាមទារឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីបុគ្គល ឬអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍទម្រង់ និងខ្លឹមសាររបស់គេហទំព័រនេះ សម្រាប់រាល់ការបាត់បង់ ការខូច ប្រយោជន៍ ឬ អន្តរាយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

ស្ថានភាព ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា និងមានប្រសិទ្ធិភាព
កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត/ប្រកាសឱ្យប្រើ/ចុះហត្ថលេខា មករា 12, 2018
កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព/ ត្រូវបានអនុវត្ត មករា 12, 2018
ឯកសារយោង The official website of the Public Financial Management Reform Program (PFMRP) Steering Committee Secretariat
តំណភ្ជាប់ទៅនឹងប្រភព Khmer: http://www.pfm.gov.kh/document/publication/BSRS%202018-2025%20Khmer_Final_27Aug182.pdf English: http://www.pfm.gov.kh/document/publication/BSRS%202018-2025%20English_Final_27Aug18.pdf
ទំនាក់ទំនង

កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFMRP) លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

អា​សយ​ដ្ឋាន​៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផ្លូវលេខ 92 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា។ ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ៨៥ ៧៧៧ ៩២០, អ៊ីមែល៖ gsc@pfm.gov.kh, គេហទំព័រ៖ www.pfm.gov.kh។

ឈ្មោះឯកសារយោងរក្សាទុក Budget_System_Reform_Strategy_2018–2025__12.01.2018.pdf
ពាក្យគន្លឹះ Public system,Transparency
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង កញ្ញា 23, 2020, 04:02 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ កញ្ញា 23, 2020, 04:10 (UTC)