សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 7

ប្រធានបទ: SDG13 Climate Action None: dataset

Filter Results
 • Air Quality: Carbon Monoxide

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • មរណភាពពាក់ព័ន្ធនៃការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅកម្ពុជា (១៩៩០ - ២០១៩)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីអត្រាមរណភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានតួរលេខមរណភាព អត្រាមរណភាពគិតជាភាគរយ និងអត្រាមរណភាពក្នុងប្រជាជនចំន...

 • Floods in Thailand

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Global Drought Monitoring: Agricultural Stress Index (ASI)

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ

  ភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ គឺត្រូវបង្ហាញដោយសូចនាក​រដោយកំណត់យកសន្ទស្សន៍នៃភាពងាយរងគ្រោះ (VI) ដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិចម្បងៗ ដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួត ខ្យល់ព្យុះ និងទ...

 • Changing the temperature of monitoring stations in Vietnam 2002-2017

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ​ស្ថានីយ​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ទីតាំង​ស្ថានីយឧតុនិយម​វាស់កម្ពស់​ទឹកភ្លៀង​ចំនួន​៩៨​ នៃ​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​គ្នា​ចំនួន​១៨​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​

You can also access this registry using the API (see API Docs).