សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 8

ប្រធានបទ: Soil management None: dataset

Filter Results
 • Soil Types of Myanmar

  A geospatial dataset containing polygons of soil types Myanmar, according to FAO classifications. Attributes include: type of soil (FAO classification - full name),...

 • ការបែងចែកប្រភេទដីនៅកម្ពុជា (Crocker, ១៩៦២)

  សំណុំទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការបែងចែងប្រភេទដីនៅកម្ពុជា ដោយដកស្រង់ចេញពី Crocker (១៩៦២)។ ដីត្រូវបានបែងចែកជា ១៦ ប្រភេទ៖ red-yellow podzols, latosols, planosols,...

 • ផែនទីជីជាតិដី (២០០៣)

  សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកម្រិតជីជាតិដី នៃតំបន់ផ្សេងៗនៅកម្ពុជា។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័...

 • Soil types of Vietnam

  Dataset of soil types of Vietnam is a geospatial polygon data which is based on FAO classification.

 • ប្រភេទដីនៅកម្ពុជា

  ពហុកោនដី, តារាងព័ត៌មានទិន្នន័យរួមមាន៖ ប្រភេទដី (ការបែងចែករបស់អង្គការចំណីអាហារ និងកិសកម្ម – ឈ្មោះពេញ), ពាក្យកាត់, នៅអង្គការចំណីអាហារ និងកសិកម្ម, ១៩៨៨។ ផែនទីប្រភេទដីពិភពលោកដែលត្រូ...

 • Soil Types of Laos

  A geospatial dataset containing polygons of soil types Laos, according to FAO classifications. Attributes include: type of soil (FAO classification - full name), abbreviation....

 • Erosion Risk

  This dataset shows the risk of erosion around within the Greater Mekong Region, from low to high. Erosion and sedimentation by water involves the process of detachment,...

 • Greater Mekong Subregion Soil Types

  A geospatial dataset containing polygons of soil types in the Greater Mekong Subregion, according to FAO classifications. Attributes include: type of soil (FAO classification -...

You can also access this registry using the API (see API Docs).