សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 11

ប្រធានបទ: Hospitals and clinics None: dataset

Filter Results
 • Covid-19 Hospital Surveillance Network for Institut Pasteur du Laos

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • មូល​ដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​សម្រាប់​ហានិភ័យ​ការងារ​ (​ប​.​ស​.​ស​)

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ទីតាំង​ ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​លម្អិត​នៃ​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ សម្រាប់​ផ្នែក​ហានិភ័យ​ការងារ​។​...

 • ​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សម្រាប់​របប​ថែទាំ​សុខភាព​ (​ប​.​ស​.​ស​)

  សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ផ្តល់​នូវ​ទីតាំង​ ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​លម្អិត​នៃ​មូលដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ដែល​បាន​ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ជាមួយ​បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​ (​ប​.​ស​.​ស​)​ សម្រាប់​របប​ថែ...

 • មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០)

  សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដូច​ជា​ ប៉ុស្តិ៍​សុខភាព​ មណ្ឌល​សុខភាព​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ និង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូ...

 • Health Facilities in Mekong Countries 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​

  សំណុំ​ទិន្ន​ន័យ​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​ ​តារាងបញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​បម្រុង​ធ្វើ​ជា​មន្ទីរពេទ្យ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជម្ងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​តាម​រាជធានី​ ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើការ​ផ្...

 • List of Hospitals and Health Centres under MOHS

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Demographic, Healthcare and Education services

  This dataset describes demographic information, number of healthcare and education facilities and human resources/staff in States/Regions and Townships of Myanmar.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Rural Health Section Prod2

  This is the Rural Health section of the Health part from Module 7 in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Hospital Section Prod2

  This is the Hospital section from Module 7 Health in the General Administration Department 2016-2017 data.

 • General Administration Department (GAD) 2016-2017 - Module 7 Health, Clinics Section Prod2

  This is the Clinic section from Module 7 Health in the General Administration Department 2016-2017 data.

You can also access this registry using the API (see API Docs).