សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 5

ប្រធានបទ: Fish farming and aquaculture None: dataset

Filter Results
 • The Aquaculture Production of Vietnam from 2013 to 2018 by Provinces

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • Aquaculture Production

  The data is a subset of the FAO Fisheries and Aquaculture Statistics (2014), it is the only repository for global fishery data, regularly collects and analyses fisheries...

 • ទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាបនៅកម្ពុជា (២០១១)

  សំណុំទិន្នន័យជាវ៉ិចទ័រនេះ ផ្តល់នូវតួលេខអំពីទិន្នផល និងការប្រើប្រាស់ធនធានជលផលទឹកសាប សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ នៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពី រដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការ...

 • Agriculture Data 2016 from Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation Prod2

  This is the Agriculture data from the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. This data has been reconfigured by MIMU.

 • Fisheries production in the Lower Mekong Countries

  Datasets on fisheries production in the Lower Mekong Countries. One dataset was compiled by Open Development Mekong (ODM) from multiple sources including Ministry statistics,...

You can also access this registry using the API (see API Docs).