សំណុំទិន្នន័យរកឃើញចំនួន 6

ប្រធានបទ: Air pollution None: dataset

Filter Results
 • Air Quality: Carbon Monoxide

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • មរណភាពពាក់ព័ន្ធនៃការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅកម្ពុជា (១៩៩០ - ២០១៩)

  សំណុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីអត្រាមរណភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានតួរលេខមរណភាព អត្រាមរណភាពគិតជាភាគរយ និងអត្រាមរណភាពក្នុងប្រជាជនចំន...

 • Dataset on Air Quality in Vietnam in 2021

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


 • ការទទួលបានឥន្ទនៈស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការចម្អិនអាហារ

  សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកនូវទិន្នន័យនៃភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនដែលទទួលបានឥន្ទនៈស្អាត និងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការចម្អិនអាហារ និងទិន្នន័យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(GDP)នៅឆ្នាំនីមួយៗ ពីឆ្នាំ២០០០ ...

 • ការបំពុលខ្យល់ដោយភាគល្អិតនិចល PM 2.5 នៅកម្ពុជា

  សំណុំទិន្នន័យនេះ មានផ្ទុកនូវទិន្នន័យដែលទាក់ទងទៅនឹងការបំពុលខ្យល់ ដោយកំហាប់ភាគលិតនិចល PM 2.5 ដែលមាននៅក្នុងខ្យល់គិតជាមធ្យមភាគក្នុងមួយឆ្នាំៗ ពីឆ្នាំ១៩៩០ ដល់ ឆ្នាំ២០១៧។ សំណុំទិន្នន័យ...

 • Dataset on Air Quality in Vietnam in 2020

  សំណុំទិន្នន័យនេះមិនមានការពិពណ៌នាទេ


You can also access this registry using the API (see API Docs).