Skip to content

យូអេនអេហ្វភីអេ-មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនបង្កើនការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

បោះពុម្ពផ្សាយដោយ៖ Open Development Cambodia

គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំង១៧ ត្រូវបានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញ៉ូយកកាលពីខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យពិភពលោកកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងរយៈពេល ១៥ឆ្នាំ ខាងមុខ។ គោលដៅជាច្រើនត្រូវបានឯកភាពដោយថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកនានា ដែលផ្តល់នូវគន្លងដើម្បីពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត និងត្រៀមសកម្មភាពដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រ និងរក្សាស្ថេរភាពសន្តិភាពនៅលើពិភពលោក។ ការកំណត់សារៈសំខាន់អំពីការប្តេជ្ញាចិត្តជាសកល និងការទទួលខុសត្រូវនៅកម្រិតថ្នាក់ប្រទេស ក្រសួងផែនការបានដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាពីរបៀបវារៈខាងមុខជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដោយប្រើប្រាស់យន្តការក្រុមការងារបច្ចេកទេសជាតិដែលមានស្រាប់។ នៅក្នុងការបោះជំហានឈាននៅក្នុងសន្ទុះដ៏សំខាន់នេះ និងពឹងផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរវាងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងមនុស្សជាតិ យូអេនអេហ្វភីអេបានផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅក្នុងអាទិភាពនានានៃប្រទេសកម្ពុជា។

ធនធានទិន្នន័យ (1)

Additional Info

Field Value
ប្រភេទឯកសារ Advocacy and promotional materials
ភាសារបស់ឯកសារ
  • ភាសា​អង់គ្លេស
ប្រធានបទ
  • គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍ
  • គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព
តំបន់ភូមិសាស្រ្ត (ការលាតសន្ធឹងក្នុងលំហ)
  • កម្ពុជា
សិទ្ធិ Yes
កំហិតនៃការចូល និងប្រើប្រាស់

ការទាញព័ត៌មានពីក្នុងគេហទំព័រអាចនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ, ផលិតឡើងវិញ ឬបកប្រែសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ ឬការសិក្សាជាឯកជន ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់លក់ដូរ ឬប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាឈ្នាប់ក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្មនោះទេ។ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានណាមួយនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ ការលើកឡើង គួរតែត្រូវបានធ្វើការយល់ព្រមដោយមូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនជាប្រភព,ដោយលើកឡើងពីបណ្តាញប្រតិបត្តិការធនធានឯកសណ្ឋាន (URL) នៃអត្ថបទនេះ។ ការផលិតឡើងវិញ ឬការបកប្រែឡើងវិញមួយផ្នែកធំនៃគេហទំព័រ ឬការប្រើប្រាស់ណាមួយខុសពីគោលបំណងអប់រំ ឬមិនធ្វើអាជីវកម្ម តម្រូវឱ្យមានការចែងជាក់លាក់ ការអនុញ្ញាតជាមុននៅក្នុងការសរសេរ។

កំណែ/បោះពុម្ពលើកទី 2016
អាជ្ញាប័ណ្ណ CC-BY-SA-4.0
ទំនាក់ទំនង

មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជននៅកម្ពុជា

អាសយដ្ឋាន: ជាន់ទី 5, បន្ទប់លេខ 526, អាគារខាងជើង, មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ, កែងមហាវិថីព្រះសីហនុ និងសុធារស។ ទូរស័ព្ទ៖ +855-23-215519 និង 216295 អ៊ីមែល: cambodia.office@unfpa.org

អ្នកនិពន្ធ (ជាស្ថាប័ន) UNFPA Cambodia
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ មូលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជននៅកម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ព 2016
ពាក្យគន្លឹះ SDG Localization
កាលបរិច្ឆេទផ្ទុកឡើង មីនា 17, 2018, 09:08 (UTC)
កាលបរិច្ឆេទកែប្រែ មីនា 20, 2018, 05:12 (UTC)