​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៩៧ ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​ដែល​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​

URL: https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/ce3beb7c-2549-4c0f-adcc-9bfdb84dcc5c/resource/3f927a7f-1edc-4b8e-a00e-99a7b22f7663/download/sub_decree_no_497__06.11.2013.pdf

អនុក្រឹត្យ​នេះ​ មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​នូវ​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​នៃ​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​នានា​ដែល​កំពុង​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ចំពោះ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ និង​មាន​គោលដៅ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​ដែល​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​។

Additional Information

Field Value
Last updated ធ្នូ 13, 2019
Created ធ្នូ 13, 2019
ទម្រង់ PDF
អាជ្ញាប័ណ្ណ License not specified
ឈ្មោះ ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ៤៩៧ ស្តី​ពី​ ការ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​ដែល​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​
ការពិពណ៌នា

អនុក្រឹត្យ​នេះ​ មាន​គោលបំណង​លើកកម្ពស់​នូវ​គណនេយ្យ​ភាព​របស់​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​នៃ​ក្រសួង​ស្ថាប័ន​នានា​ដែល​កំពុង​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ចំពោះ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ និង​មាន​គោលដៅ​ធ្វើ​ប្រតិភូកម្ម​អំណាច​ដល់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ និង​ការ​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ី​វិល​ដែល​បំពេញការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​។

ភាសារបស់ធនធាន
  • ភាសាខ្មែរ